ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑΝΕΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού: Περίληψη διακήρυξης για το έργο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8177
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη ιστορικού κέντρου και αισθητική παρέμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία (Α’ Φάση)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ξηρομέρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη ιστορικού κέντρου και αισθητική παρέμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 1.170.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την από 24-05-2018 μελέτη.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας», με κωδικό ΣΑ ΕΠ0011, κωδ. πράξης ΣΑ (κωδ. Ενάριθμου) 2018ΕΠ00110030, κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029651, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3243/06-09-2018 απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΒΦΝ7Λ6-ΥΧΒ) και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 64-7326.010 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr) καθώς και με τους όρους της Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος με Κωδικό CPV: 45111291-4και Αριθμό Διαγωνισμού: 85669.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosxiromerou.gr), καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Χαρακτηριστικά του έργου:
Το έργο αφορά την ανάπλαση, ανακατασκευή και διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αστακού και των πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και οδών που συνδέουν την παραλιακή οδό με το κέντρο της πόλης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων που περιλαμβάνονται σε αυτούς και δεν είναι διαμορφωμένοι με παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων, χώρων φύτευσης και αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού που υποχρεωτικά ακολουθούν τους κοινόχρηστους αυτούς χώρους.
Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL631 (Αιτωλοακαρνανία) – Στην δημοτική κοινότητα Αστακού, στη δημοτική ενότητα Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 18.871,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης,
Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ): Σε ποσοστό 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει το 5% και απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής για το πλεονάζον 5% (ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3β του άρθρου 150 του Ν4412/16).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosxiromerou.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21/10/2019, ημέρα Δευτέρα.

Αστακός, 01/10/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑΜ Περίληψης Διακήρυξης: 19PROC005639129

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005643553

 

 

Download this file (03-ΤΕΥΔ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΑΡΑΛ.pdf)ΤΕΥΔ 236 kB
Download this file (10-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (υπογρ).pdf)Τεχνική Έκθεση 5018 kB
Download this file (11-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (υπογρ).pdf)Τεχνική Περιγραφή 824 kB
Download this file (12-ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ (υπογρ).pdf)ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ 5738 kB
Download this file (13-Σ.Α.Υ .pdf)ΣΑΥ 347 kB
Download this file (14-Φ.Α.Υ..pdf)ΦΑΥ 683 kB
Download this file (5-ΠΥ (υπογρ).pdf)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3681 kB
Download this file (5-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΥ (υπογρ).pdf)Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2277 kB
Download this file (6-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (υπογρ).pdf)Τιμολόγιο 1385 kB
Download this file (7- Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ.pdf)Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 237 kB
Download this file (8-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (υπογρ).pdf)Προμέτρηση 2559 kB
Download this file (9-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (υπογρ).pdf)Τεχνικές Προδιαγραφές 860 kB
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΠΛΑΣΗ_ΕΣΗΔΗΣ_signed.pdf)Διακήρυξη 582 kB
Download this file (Οικονομική Προσφορά.pdf)Οικονομική Προσφορά 37 kB
Download this file (ΤΕΥΔ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΑΡΑΛ.doc)ΤΕΥΔ (word) 214 kB
Download this file (ΨΥΩΔΩΚΖ-ΩΛΛ (Προκήρυξη).pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 270 kB

 

Αφήστε ένα σχόλιο

comments

Comment here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.