Ομάδα πολιτών του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας με επιστολή τους στον Υπουργό Εσωτερικών ζητούν την επανίδρυση του Δήμου Ινάχου ή να συσταθεί δήμος “Ορεινού Βάλτου” (μαζί με το ορεινό τμήμα του πρώην δήμου Μενιδίου).Σύμφωνα με όσα τονίζει η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΑΝΑ)ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» στο έγγραφο που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την ανάγκη σύστασης Δήμου Ορεινού Βάλτου, στα πλαίσια της ανάγκης αντιμετώπισης κάποιων ακραίων καταστάσεων και προβλημάτων που προέκυψαν απο τη διοικητική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τα δημοσιεύματα και συζητήσεις για την
ανάγκη τροποποίησης του Δήμο Αμφιλοχίας.
3852/2010, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε
σχετικά για εκείνα τα θέματα που αφορούν τον τόπο
μας, τον “Ορεινό Βάλτο” και την αυθαίρετη
προσάρτησή του στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Αναφερόμαστε για τον πρώην “Καποδιστριακό” δήμο
Ινάχου, ορεινή περιοχή της επαρχίας Βάλτου, στο
Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Γεωγραφικά βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα του Νομού με φυσικά όρια το όρος
Μακρυνόρος και τον Αχελώο ποταμό και συνορεύει
με τους Νομούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Άρτας. Η
έκτασή του είναι 100% ορεινή περιοχή και φτάνει
περίπου τα 600 χιλ. στρέμματα.
Ο πρώην Δήμος Ινάχου αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα «προωθημένης» συνένωσης κοινοτήτων
στον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Ενώθηκαν 15 κοινότητες και
47 οικισμοί. Τα όρια του νέου δήμου ταυτίστηκαν
απόλυτα με το Συμβούλιο Περιοχής που προέβλεπε
ο Ν2218/94. Ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου
ανέρχεται στους 5.000 περίπου κατοίκους και είναι
διάσπαρτος σε όλη την έκταση του Δήμου. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής βελτίωση
των ποιοτικών δημογραφικών στοιχείων του
πληθυσμού. Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν «έρημα
χωριά». Σε όλα υπάρχει οικονομικά ενεργός
πληθυσμός και στα περισσότερα λειτουργούν
σχολεία.
2
Στο δήμο λειτουργούν 21 σχολικές και βρεφονηπιακές μονάδες με 500 μαθητές και
νήπια. Σαφώς υπάρχει αναστροφή και βελτίωση της κατάστασης στην οποία συνέβαλε η
ύπαρξη του καποδιστριακού Δήμου και οι νέες υποδομές που δημιουργήθηκαν και
συνέβαλαν στην κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής.
Επί πλέον το 2010, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός
χρήσεως κ.τ.λ.) ο Δήμος Ινάχου παρουσίασε πολύ θετική εικόνα στα οικονομικά του
στοιχεία, με σωρευτικό πλεόνασμα, σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα και αποθέματα
υλικών. Δεν έχει καθόλου δάνεια και εμφανίζει μηδενικές υποχρεώσεις στο Δημόσιο
και τους ασφ. Οργανισμούς. Καταγράφει επίσης ένα σημαντικό και εκτεταμένο χάρτη
υποδομών που βελτιώθηκαν, δημιουργήθηκαν ή κατασκευάστηκαν τελευταία.
Η περιοχή μας από οικονομική άποψη αποτελεί μία σχετικά ομοιογενή ενότητα με κοινά
χαρακτηριστικά και χωρίς εσωτερικές ανισότητες. Όσον αφορά την πόλη-κέντρο στην
επιρροή της οποίας -σύμφωνα με τα κριτήρια του Ι.Τ.Α.- θα βασιζόταν η νέα διοικητική
ενότητα η επιλογή που έγινε είναι απλή αντιγραφή της παλαιάς διοικητικής διαίρεσης
και αγνοεί παντελώς τις αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Η πόλη
της Αμφιλοχίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πόλη – κέντρο για την περιοχή
μας, ούτε τοπικό κέντρο ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές εξαρτήσεις.
Επιπλέον τα φυσικά όρια της οροσειράς του Μακρυνόρους καθώς και η διέλευση
της Ιόνιας Οδού καθορίζουν δύο περιοχές με εντελώς διαφορετικά γεωγραφικά και
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά με πολύ περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης
και επικοινωνίας. Η περιοχή συνδέεται οικονομικά και συγκοινωνιακά με την πόλη του
Αγρινίου και το βόρειο τμήμα της με την Άρτα.
Οι περιοχές του ορεινού Βάλτου (περιοχές του πρώην Δήμου Ινάχου και το ορεινό
τμήμα του πρώην Δήμου Μενιδίου) με βάση τα κριτήρια του χωροταξικού σχεδιασμού
κατατάσσονται στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας και θα έπρεπε να
τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Και τούτο αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που
κατατέθηκε στη Βουλή για την ψήφιση του “Καλλικρατικού” νόμου 3852/2010, όπου
φαίνεται ότι υιοθετούνται ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια των νέων Ο.Τ.Α., τα
οποία εκπηγάζουν από την παρ. 2 του αρθ. 101 του Συντάγματος που αναφέρει ρητά:
«Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές,
κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.»
Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο δήμος μας, ο δήμος Ινάχου, δεν
έπρεπε να καταργηθεί ή έπρεπε να συσταθεί δήμος “Ορεινού Βάλτου” (μαζί με το
ορεινό τμήμα του πρώην δήμου Μενιδίου).
Όμως σε καμία περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
έθεσαν οι μελέτες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση. Προτάχθηκαν οι σκοπιμότητες των τοπικών παραγόντων του πολιτικού
συστήματος. Προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες και στρατηγικές τοπικών πολιτικών
παραγόντων, με όρους συμψηφισμών και συνδιαλλαγής, με αλλοίωση και παράκαμψη
αποφάσεων θεσμικών οργάνων καθόρισαν και επέβαλαν ερήμην της κοινωνίας την
προσάρτηση μιας τεράστιας περιοχής στο Δήμο Αμφιλοχίας.
Αντί για ένα σύγχρονο θεσμό αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκε ένα «φέουδο», ένας
συγκεντρωτικός και «απομακρυσμένος» οργανισμός που θυμίζει την παλιά Νομαρχία.
3
Ένας τεράστιος, γεωγραφικά τουλάχιστον, Δήμος που μπορεί να εξυπηρετεί τις
πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων, έχει αποξενώσει όμως τους πολίτες της περιοχής μας
από το θεσμό της αυτοδιοίκησης και μοιραία θα οδηγήσει στην οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική υποβάθμιση του τόπου μας.
Και τούτο συνάγεται εκτός των άλλων που ακολούθησαν και από τα καταγεγραμμένα
γεγονότα που αναφέρονται στο υπ’ αρ. 5/2010 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του
πρώην δήμου Ινάχου όπου εκεί φαίνεται ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της τοπικής
αυτοδιοίκησης του νομού (δήμαρχοι, ΤΕΔΚ, Νομάρχης) μετά από διαβούλευση,
τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Δήμου Ινάχου ως ορεινός δήμος, διότι εμπίπτει
στις περιπτώσεις των δήμων που πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Όμως
φαίνεται ότι αυτή η θετική απόφαση δεν βόλευε τα σχέδιά τους. Σκοπίμως
αποσιωπήθηκε, δεν καταγράφηκε και δεν προωθήθηκε τότε προς το Υπουργείο
Εσωτερικών από τους υπεύθυνους της ΤΕΔΚ, ως όφειλαν.
Με αφορμή τη δημοσίευση ενός προσχέδιου νόμου “Καποδίστριας ΙΙ” τότε είχε
πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των δημοτών του δήμου Ινάχου και ομόφωνα είχε
ληφθεί απόφαση υπέρ της παραμονής του δήμου ως ορεινή περιοχή.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο “Καλλικρατικός” δήμος Αμφιλοχίας είναι ένα
“μόρφωμα”. Προϊόν συνδιαλλαγής του παρασκηνίου που συστάθηκε χωρίς τη συναίνεση
του λαού και των τοπικών δημοτικών συμβουλίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν οι
αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κάλυψη δύο βασικών κριτηρίων της διοικητικής
μεταρρύθμισης :
1. Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, ενίσχυση της άμεσης και ουσιαστικής
συμμετοχής των πολιτών.
2. Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των Δήμων ως διοικητικών δομών
και η ενίσχυση του αισθήματος εγγύτητας των πολιτών προς τους Δήμους.
Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για την
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας τον “Ορεινό Βάλτο”.
– Η έκταση του “Καλλικρατικού” Δήμου Αμφιλοχίας είναι πολύ μεγάλη για δήμο, έχει
το μέγεθος ενός μικρού Νομού που η μεγαλύτερη έκταση του είναι κατεξοχήν ορεινή
περιοχή. Μόνο η έκταση του πρώην δήμου Ινάχου φτάνει στα 600 χιλ. στρέμματα.
– Η έδρα του δήμου, η Αμφιλοχία, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του δήμου, τα όρια
του οποίου αρχίζουν στον Αμβρακικό και φτάνουν στα όρια του Νομού Καρδίτσας.
Το κοντινότερο δημοτικό διαμέρισμα του πρώην δήμου Ινάχου απέχει περίπου 25
χμ. από την έδρα (την Αμφιλοχία) και χρόνο μετάβασης 30 λεπτά περίπου, ενώ το
πιο απομακρυσμένο Δ.Δ. απέχει περίπου 100 χμ με χρόνο μετάβασης δύο (2) ώρες,
και φυσικά αυτό με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και με Ι.Χ. αυτοκίνητο.
4
Ενδεικτικά για σύγκριση αναφέρουμε ότι για να μετακινηθεί κάποιος με Ι.Χ.
αυτοκίνητο από Αμφιλοχία – Ιωάννινα ή Αμφιλοχία – Αντίρριο θα χρειαστεί λιγότερο
από 1 ώρα.
– Δρομολόγια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) από τα χωρία του Ορεινού
Βάλτου γίνονται μόνο τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Έτσι η καθημερινή μετάβαση
κάποιου στην Αμφιλοχία είναι εφικτή μόνο μέσω Αγρινίου ή Άρτας όπου και
χρειάζεται το διπλάσιο κόστος και χρόνο.
Έτσι λοιπόν η έδρα του δήμου, η Αμφιλοχία, δεν είναι δυνατόν, λόγω της γεωγραφικής
της θέσης να αποτελέσει κέντρο τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν κοινά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά
στοιχεία που να ενώνουν τους δημότες για δημιουργική συνύπαρξη και πορεία
ανάπτυξης. Χωρίς τούτο να αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο του παρόντος, θα
πρέπει να τονισθεί ότι ενδεικτικό του τρόπου που έγινε η συνένωση και των
διαφόρων σκοπιμοτήτων που κυριάρχησαν και την επέβαλαν, είναι και το όνομα
που δόθηκε στο Δήμο. Το όνομα « Δήμος Αμφιλοχίας » δεν ανταποκρίνεται
παντάπασι προς τα ιστορικά, γεωγραφικά και τα προηγούμενα διοικητικά δεδομένα και
βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τις πρακτικές που ακολούθησαν όλοι οι
« καλλικρατικοί » δήμοι για την ονοματοδοσία.
Όσα, πιο πάνω, με αντικειμενικότητα καταγράφονται, επιβεβαιώνουν το
αδιαμφισβήτητο :
Ότι το ομόθυμο, νόμιμο και δίκαιο αίτημα των συμπατριωτών μας, για σύσταση
Δήμου « Ορεινού Βάλτου » που θα περιλαμβάνει τις γεωγραφικές περιοχές του
πρώην Δήμου Ινάχου και του ορεινού τμήματος του πρώην Δήμου Μενιδίου, έχει
βασικότατο ουσιαστικό, τοπικό, αλλά και εθνικό λόγο υλοποίησής του :
H δημιουργία του θα στηρίξει και θα επαναφέρει τη ζωή στην τεράστια ορεινή
περιοχή του Βάλτου, που οδηγείται σε απόλυτο οικονομικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό μαρασμό.
Γι’ αυτό και το αίτημά τους, που αποτελεί νόμιμη και ουσιαστική αναγκαιότητα,
θα πρέπει, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, να γίνει αποδεκτό.
Για τους Δημότες, τους κατοίκους και τους φορείς του Ορεινού Βάλτου
Οι εξουσιοδοτηθέντες
 Παπαδημητρίου Δημήτριος Γ., Ασκληπιού 18 Αθήνα, Τ.Κ. 106 80
τηλ. επικ.: 6944427014 & 2103640556
 Mυλωνάς Ανδρέας, Χαλκιόπουλοι Βάλτου Αιτωλ/νίας, Τ.Κ. 300 17
τηλ. επικ.: 6947580941
 
agriniosite.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *