Τη  διοργάνωση συνεδρίου για την ιστορία και την παράδοση της Μπαμπίνης αποφάσισε ο  Πολιτιστικός Σύλλογος «Χριστόδουλος Παμπλέκης» στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου.

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ’ αρ. 11/21 Σεπτ. 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ « ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ »

Αφού λάβαμε υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις Μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης « Χριστόδουλος Παμπλέκης », αποφασίστηκαν για κάθε πρόταση, τα παρακάτω :

Πρόταση εννέα (9) Μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης, για την οργάνωση Συνεδρίου, με θέμα την ιστορία και την παράδοση της Μπαμπίνης.

α. Γίνεται δεκτή, η από 22 Αυγούστου 2021 πρότασή σας, που αφορά οργάνωση Συνεδρίου, με θέμα την Ιστορία και την παράδοση της Μπαμπίνης (Αρχαία χρόνια, Βυζαντινή περίοδος, Νεώτερα χρόνια, Χριστόδουλος Παμπλέκης, Μονή Πόρτας Αγίου Γεωργίου).

β. Προς τούτο, συγκροτείται Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) Μέλη, τους προτείναντες να οργανωθεί το παραπάνω Συνέδριο.

γ. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται ο Μπαρμπαρούσης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, ως έχοντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ενημέρωση μελών Επιτροπής, συγκρότηση σε σώμα, καταμερισμός απαιτουμένων εργασιών, με μέριμνα του ορισθέντος Προέδρου και σύμφωνα με την πρόταση.

δ. Ακολούθως να συνταχθεί, το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο να σταλεί για ενημέρωση – έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου, και να συμπεριληφθεί στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Αυγούστου 2022.

ε. Η συνεργασία – αλληλοενημέρωση, να είναι διαρκής.

Το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη»

Από xiromeropress