Αυστηροποίηση των ελέγχων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2023-2027.  

Συγκεκριμένα η Επιτροπή συστήνει στα κράτη μέλη την αξιοποίηση της ΕΑΕ (Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης) του προηγούμενου έτους, ώστε να υπάρξει προκαταρκτικός έλεγχος τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης. Μια τέτοια προσέγγιση, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα παρέχει στο κράτος μέλος επαρκή χρόνο ώστε:

α) να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των δικαιούχων για τα ευρήματα και 

β) να δίνεται επίσης ο απαιτούμενος χρόνος στους δικαιούχους για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων (εγγράφων, παραστατικών) και λήψη φωτογραφιών, ως επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και κατά περίπτωση θα μπορεί ο παραγωγός να κάνει τροποποίηση της ΕΑΕ.

Επιπλέον, το κράτος μέλος οφείλει να τροποποιήσει, όπου χρειάζεται, τη διαδικασία υποβολής των ΕΑΕ με στόχο να μην υπάρξουν παρανομίες στην καταβολή των ενισχύσεων (βασικής, πρασίνισμα κ.α.). 

Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Επιτροπή αναφέρει ότι το κράτος μέλος οφείλει να προβεί σε ανίχνευση: 

α) των δηλωθέντων τεμαχίων με μη ομοιογενή χρήση γης (δηλαδή περιπτώσεις συγκαλλιεργειών) και 

β) των αλλαγών στην κάλυψη γης (land cover) στα δηλωθέντα τεμάχια, δηλαδή περιπτώσεις όπου πχ. δηλωμένος βοσκότοπος μετατράπηκε σε αρόσιμη γη.

Επίσης, η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία Εθνικού Ψηφιακού Χάρτη, που θα διασυνδέεται με τα εξής υπό ανάπτυξη συστήματα:

α) σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών της Ελλάδος,

β) σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που θα αξιοποιεί δεδομένα από το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ,

γ) υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον ελαιοκομικό τομέα και

δ) σύστημα Αμπελουργικού Μητρώου μετά την αναβάθμισή του. 

Παϊσιάδης Σταύρος
agrotypos.gr

Από xiromeropress