Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Δάνεια μέχρι 100.000 προσφέρει η Ε.Ε. το θέμα είναι τι δύνανται σ'...

Δάνεια μέχρι 100.000 προσφέρει η Ε.Ε. το θέμα είναι τι δύνανται σ’ αυτή τη φάση οι Έλληνες αγρότες

Δάνεια μέχρι 100.000 προσφέρει η Ε.Ε. το θέμα είναι τι δύνανται σ’ αυτή τη φάση οι Έλληνες αγρότες
Το πιο ενδιαφέρον σημείο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, μετά την αύξηση του προβλεπόμενου budget από τα 2 στα 2,25 δισεκ. ευρώ, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, είναι αυτό που αναφέρεται σε:
Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ύψους έως και 100 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 120 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 800 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλον τομέα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν, για ποσά ονομαστικής αξίας έως και 800 000 EUR ανά εταιρεία, δάνεια με μηδενικό επιτόκιο ή εγγυήσεις για δάνεια οι οποίες θα καλύπτουν το 100 % του κινδύνου, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου ισχύουν τα όρια των 100 000 EUR και των 120 000 EUR ανά εταιρεία, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση ελληνικού μέτρου παροχής εγγυήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, ενός καθεστώτος εγγυήσεων με σκοπό τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, το οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως. Με την τροποποίηση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου και αυξάνεται ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δισ. EUR. Τα μέτρα στήριξης βάσει του εν λόγω καθεστώτος θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ). Το υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά στις 3 Απριλίου 2020 βάσει του προσωρινού πλαισίουγια τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Το παρόν τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του να ανέλθει σε 2,25 δισ. EUR. Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.»

Το ελληνικό μέτρο στήριξης

Μετά την έγκριση ελληνικού καθεστώτος παροχής εγγυήσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την τροποποίησή του δυνάμει του προσωρινού πλαισίου.

Το νεοσύστατο «Ταμείο Εγγυοδοσίας» για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του μέτρου. Το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα ΕΔΕΤ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τον τρόπο χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΔΕΤ και —στην περίπτωση που τα εν λόγω ταμεία χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση στήριξης σε εταιρείες, ενδεχομένως με συγχρηματοδότηση από το κράτος μέλος— σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το υφιστάμενο καθεστώς τροποποιείται ως εξής:

Στο καθεστώς θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.
Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον το καθεστώς θα προσφέρει και τη δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. Η επιδότηση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19.
Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της επιδότησης των εγγυήσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου να ανέλθει σε 2,25 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: i) η διάρκεια του μέτρου είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ το μέτρο καλύπτει δάνεια για κεφάλαια κίνησης με περιορισμένη διάρκεια και μέγεθος, ii) το μέτρο είναι ανάλογο με τον σκοπό του, δηλ. την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που προκλήθηκε από την έξαρση του κορονοϊού και iii) τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας υπό τις σημερινές συνθήκες της έξαρσης του κορονοϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούν τα κράτη μέλη:

i)Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολέςύψους έως και 100 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 120 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 800 000 EUR σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλον τομέα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγούν, για ποσά ονομαστικής αξίας έως και 800 000 EUR ανά εταιρεία, δάνεια με μηδενικό επιτόκιο ή εγγυήσεις για δάνεια οι οποίες θα καλύπτουν το 100 % του κινδύνου, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου ισχύουν τα όρια των 100 000 EUR και των 120 000 EUR ανά εταιρεία, αντίστοιχα.
ii)Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια σε εταιρείεςγια να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύπτουν έως και το 90 % του κινδύνου των δανείων που χορηγούνται για να βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις.

iii) Επιδοτούμενα κρατικά δάνεια σε εταιρείες με ευνοϊκό επιτόκιο. Τα δάνεια αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις.

iv) Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία. Το πλαίσιο καθιστά σαφές ότι οι εν λόγω ενισχύσεις θεωρούνται άμεσες ενισχύσεις στους πελάτες των τραπεζών, και όχι στις ίδιες τις τράπεζες, και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών.
v)Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεωνγια όλες τις χώρες, χωρίς το εκάστοτε κράτος μέλος να χρειάζεται να αποδεικνύει ότι η αντίστοιχη χώρα είναι προσωρινά «με μη εμπορεύσιμους κινδύνους».
vi) Στήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) που σχετίζεται με τον κορονοϊόγια να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων. Μπορεί να χορηγείται πριμοδότηση για έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.

(vii) Στήριξη για την κατασκευή και ανακλιμάκωση εγκαταστάσεων δοκιμών για την ανάπτυξη και τη δοκιμή σχετικών προϊόντων (όπως εμβόλια, αναπνευστήρες και προστατευτικός ρουχισμός) που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική αξιοποίηση. Μπορεί να λαμβάνει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων κάλυψης ζημιών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση όταν η επένδυσή τους στηρίζεται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

viii) Στήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων κάλυψης ζημιών. Οι εταιρείες μπορούν να επωφελούνται από πριμοδότηση όταν η επένδυσή τους λαμβάνει στήριξη από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και όταν η επένδυση ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

ix) Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή αναβολής της καταβολής των φόρων και/ή αναστολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςγια τους τομείς, τις περιφέρειες ή τους τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο από την έξαρση της νόσου.
x) Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για τους εργαζομένουςσε εταιρείες τομέων ή περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την έξαρση του κορονοϊού, οι οποίες θα έπρεπε διαφορετικά να απολύσουν προσωπικό.

Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης, εκτός από δάνεια και εγγυήσεις για το ίδιο δάνειο και εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να συνδυάζουν όλα τα μέτρα στήριξης που εγκρίνονται βάσει του προσωρινού πλαισίου με τις υφιστάμενες δυνατότητες χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε εταιρείες, ύψους έως 25 000 EUR σε διάστημα τριών φορολογικών ετών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 30 000 EUR σε διάστημα τριών φορολογικών ετών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 200 000 EUR σε διάστημα τριών φορολογικών ετών για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αποφεύγουν τη αδικαιολόγητη σώρευση μέτρων στήριξης για τις ίδιες εταιρείες, ώστε η στήριξη να περιορίζεται στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους.

Επιπλέον, το προσωρινό πλαίσιο συμπληρώνει τις πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 13 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, στην οποία περιγράφονται οι εν λόγω δυνατότητες. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν σε αλλαγές γενικής εφαρμογής υπέρ επιχειρήσεων (π.χ. αναβολή φόρων ή επιδότηση της εργασίας μειωμένου ωραρίου σε όλους τους τομείς), οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορούν επίσης να χορηγούν αποζημίωση σε επιχειρήσεις για ζημίες τις οποίες υπέστησαν και οι οποίες προκλήθηκαν άμεσα από την έξαρση του κορονοϊού.

Το προσωρινό πλαίσιο θα εφαρμοστεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από την εν λόγω ημερομηνία εάν θα χρειαστεί να παραταθεί.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.57048 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

Η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν είναι διαθέσιμη εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού διατίθενται εδώ.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόβλεψη πρόσθετων κονδυλίων για την Ελλάδα ύψους 250 εκατ. ευρώ (από 2 δισεκ. ευρώ αρχικά στα 2,25 εκατ. ευρώ), προκειμένου να ενταχθεί και ο πρωτογενής τομέας στα ειδικά μέτρα στήριξης επιτηδευματιών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού.
Η απόφαση έρχεται σαν συνέχεια των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στις 3 Απριλίου και παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. των αυτοαπασχολουμένων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας.

Στη βάση των όσων αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ότι αφορά στον πρωτογενή τομέα, από τα κράτη μπορούν να χορηγηθούν:

Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές έως 100.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 120.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 800.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται όλους τους άλλους τομείς για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητάς του. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δώσουν, μέχρι ονομαστικής αξίας 800.000 ευρώ ανά εταιρεία δάνεια μηδενικού επιτοκίου ή εγγυήσεις για δάνεια που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, εκτός από τον τομέα της πρωτογενούς γεωργίας και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου τα όρια που ισχύουν είναι 100.000 και 120.000 ευρώ ανά εταιρεία αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση στην Ελλάδας ενός συστήματος εγγυήσεων που είχε εγκριθεί προηγουμένως για την υποστήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κοροναϊού, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της σε 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ESIF). Το υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά στις 3 Απριλίου 2020 στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το τροποποιημένο ελληνικό σύστημα θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για να φθάσει τον προϋπολογισμό στα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το ελληνικό μέτρο στήριξης

Μετά την έγκριση ενός ελληνικού συστήματος εγγυήσεων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη εταιρειών που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κοροναϊού που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την τροποποίησή της βάσει του προσωρινού πλαισίου.

Το νεοσύστατο «Ταμείο Εγγυήσεων COVID-19» της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης (HDB) θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του μέτρου. Το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ESIF. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν πώς να χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΔΕΤ και – όπου αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση στήριξης σε εταιρείες, ενδεχομένως με συγχρηματοδότηση από το κράτος μέλος – σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το υπάρχον σχήμα τροποποιείται ως εξής:

Το πρόγραμμα θα είναι πλέον προσβάσιμο στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.
Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που παρέχονται βάσει του αρχικού μέτρου, το σύστημα θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επιδότησης των εγγυήσεων για δάνεια. Η επιδότηση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων από το Ταμείο Εγγυήσεων COVID-19.
Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των επιδοτήσεων εγγυήσεων, αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου σε 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: (i) η διάρκεια του μέτρου είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ενώ το μέτρο καλύπτει λειτουργικά δάνεια με περιορισμένη διάρκεια και μέγεθος, , και (iii) τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα προσωρινό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού. Το προσωρινό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020, προβλέπει τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

(i) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφορές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές έως 100.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 120.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 800.000 ευρώ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται όλους τους άλλους τομείς για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών ρευστότητάς του. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να δώσουν, μέχρι ονομαστικής αξίας 800.000 ευρώ ανά εταιρεία δάνεια μηδενικού επιτοκίου ή εγγυήσεις για δάνεια που καλύπτουν το 100% του κινδύνου, εκτός από τον τομέα της πρωτογενούς γεωργίας και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπου τα όρια των € Ισχύουν 100.000 και 120.000 ευρώ ανά εταιρεία αντίστοιχα.

(ii) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. Αυτές οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να καλύψουν έως και το 90% των κινδύνων από δάνεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεις.

(iii) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς εταιρείες με ευνοϊκά επιτόκια προς εταιρείες. Αυτά τα δάνεια μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και τις επενδύσεις.

(iv) Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία ότι η εν λόγω ενίσχυση θεωρείται άμεση ενίσχυση στους πελάτες των τραπεζών, όχι στις ίδιες τις τράπεζες, και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο διασφάλισης ελάχιστης στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.

(v) Δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις χώρες, χωρίς να απαιτείται από το εν λόγω κράτος μέλος να αποδείξει ότι η αντίστοιχη χώρα είναι.

Τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Μάιο

«Ο ελληνικός λαός, η πατρίδα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα, το υγειονομικό σκέλος της κρίσης του Covid – 19.

Γίναμε παράδειγμα προς μίμηση, σημείο θετικής αναφοράς, όπως στη χθεσινή επιστολή που έλαβα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, με συγχαρητήρια για τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Όμως, τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, μια πολύ πιο δύσκολη φάση, πολύ πιο ανηφορική φάση αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης: την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, των μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid, αλλά και τη γενικότερη ύφεση στην παγκόσμια οικονομία που η υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει.

Στα πλαίσια αυτής της νέας φάσης που θα διαρκέσει μακρό χρονικό διάστημα, και στο οποίο πρέπει να οπλιστούμε όλοι μας με υπομονή, αποφασιστικότητα και εργατικότητα, για να μπορέσουμε να περάσουμε απέναντι όλοι μαζί, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχει προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα σε πολύ σκληρή προετοιμασία με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τόσο όσον αφορά στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής αντισηπτικών, αλλά και μασκών, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας όσο περισσότερα και σε πιο προσιτές τιμές γίνεται τα απαραίτητα υγειονομικά υλικά που έγιναν στοιχεία της καθημερινότητάς μας.

Όσο και κυρίως, στα οικονομικά εργαλεία που χτίσαμε σε χρόνο ρεκόρ, για να τα έχουμε έτοιμα τώρα, όταν σιγά – σιγά η οικονομία μας αρχίζει και ανοίγει, κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα, φυσικά πάντα υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που η υγειονομική κρίση επιβάλει και που καθιστούν την οικονομική δραστηριότητα έτι περαιτέρω δύσκολη.

Είχαμε δεσμευτεί σε αυτό το τραπέζι, ότι στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου θα είμαστε έτοιμοι με οικονομικά δανειοδοτικά εργαλεία, επιδοτούμενα και εγγυόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να παράσχουμε την αναγκαία ρευστότητα που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις στη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το πρώτο εργαλείο το οποίο θέσαμε σε κυκλοφορία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τραπέζης, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, δηλαδή, την παροχή κεφαλαίου κινήσεως έως μισού εκατομμυρίου ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους), με επιδότηση του επιτοκίου τα πρώτα δύο χρόνια, σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι ενήμερες τραπεζικά και οι οποίες έχουν ως μόνη δέσμευση να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας ίδιες για δύο χρόνια, μέσα στις τρεις μέρες κυκλοφορίας τού προϊόντος, παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Έχουν ήδη κατατεθεί στις τράπεζες, τις τέσσερις συστημικές, την Τράπεζα Αττικής και τις πέντε Συνεταιριστικές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 8.336 αιτήσεις δανείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει ήδη δεσμευτεί από τις τράπεζες το ποσό του 1.286.315.000 ευρώ για παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των πόρων του και αν χρειαστεί, θα βρούμε και επιπλέον πόρους.

Στις πρώτες μέρες του Μαΐου – στόχος μας είναι έως τα μέσα Μαΐου το αργότερο – θα τεθεί σε κυκλοφορία το δεύτερο εργαλείο, το οποίο έχουμε σχεδιάσει με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την παροχή κεφαλαίου κινήσεως εγγυημένου στο 80% του δανείου για το 25% του ετήσιου τζίρου ή το διπλάσιο της ετήσιας μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση, όχι μόνο μικρομεσαία αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις με περισσότερους των 250 εργαζομένων έτσι ώστε να καλύψουμε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας που θα χρειαστεί παροχή ρευστότητας.

Για το πρόγραμμα αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω σήμερα ότι λάβαμε μόλις πριν από λίγες ώρες την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή να μειώσουμε το σύνολο του κόστους των προμηθειών των δανειοληπτών το οποίο θα το αναλάβει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι ακόμα χαμηλότερο από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Και σ’ αυτό το πρόγραμμα, όπως και στο τρέχον, θα υπάρχει δέσμευση για την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τρίτον, στην ειδική πλατφόρμα που συστήσαμε με τη ΜΟΔ εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση για να καλύψουμε τους τόκους των επιχειρηματικών τους δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με δυνατότητα επέκτασης και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έχουν ήδη εγκριθεί 5.205 αιτήσεις που αφορούν σε 93.379 εργαζομένους. Γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων διότι η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα κρατήσουν τη δουλειά τους για να μπορέσει η επιχείρηση να πάρει τη σχετική επιδότηση.

Και είναι ήδη σε φάση επεξεργασίας προς έγκριση άλλες 25.000 αιτήσεις με πάνω από άλλους 600.000 εργαζομένους οι οποίοι θα κρατήσουν την εργασία τους μέχρι το τέλος του χρόνου χάρις στο σχετικό εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οφείλω να πω εδώ προς όλο τον επιχειρηματικό κόσμο ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην υποβολή της αίτησης. Παρουσιάζονται συχνά γραφειοκρατικά προβλήματα που καθυστερούν την έγκριση της πληρωμής των τόκων τους, όπως παραδείγματος χάριν η υπεύθυνη δήλωση χωρίς την απαιτούμενη υπογραφή από το σύστημα.

Και να πω επίσης ότι τα χρήματα αυτά, το τονίζω, δεν θα ζητηθούν ποτέ πίσω από τις επιχειρήσεις. Είναι επιδότηση και όχι δανειοδότηση. Άρα θα ελαφρύνουν τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στην πολύ μεγάλη κρίση την οποία τώρα διανύουμε.

Εν μέσω αυτών των ημερών της καραντίνας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσαν 151 αποφάσεις εντάξεως και στα δύο προγράμματα Αναπτυξιακού Νόμου, δηλαδή στις μικρές επιχειρήσεις και στη γενική επιχειρηματικότητα, συμπληρώνοντας όλο το σχετικό κατάλογο.

Παράλληλα, έχουμε ήδη στείλει προς υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κ. Σκυλακάκη -θα έχουν υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα- και το ανακοινώνω τώρα, την έναρξη δύο νέων κύκλων στον Αναπτυξιακό Νόμο: για τις μικρές επιχειρήσεις με επιπλέον 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως ήταν και ο προηγούμενος κύκλος, είτε φορολογικές απαλλαγές, είτε επιδότηση, και για τη γενική επιχειρηματικότητα με επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, και αυτό επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορώ να σας μεταφέρω την απόλυτη αισιοδοξία μας ότι τις επόμενες ημέρες θα λάβουμε και την έγγραφη άδεια, να επεκτείνουμε τα προγράμματα φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοτήσεων των δύο διαφορετικών πεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου: των μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων έως 50 εργαζόμενους, από τα 150 εκατομμύρια στο 1 δις ευρώ και της γενικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων, από τα 350 εκατ. ευρώ στο 1 δις ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν προκύψει ως αιτήματα δικά μας διότι μ’ αυτά θα μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των αιτήσεων που κατέθεσαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προς έγκριση στον Αναπτυξιακό Νόμο δίνοντας δυνατότητα σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν τα αναγκαία κίνητρα για να υλοποιήσουν ταχύτερα και μέσα στις συνθήκες αυτές της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης τα επιχειρηματικά τους σχέδια και έτσι να καλύψουμε σε ένα μεγάλο βαθμό την αναπόφευκτη μεγάλη διαφαινόμενη ύφεση που προκαλεί η συμφορά την οποία υφίσταται όλη η ανθρωπότητα καθ΄ όλο αυτό το διάστημα.

Πιστεύουμε ότι με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή με

-την παροχή ρευστότητας που ήδη έχει ξεκινήσει και αφορά σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την παροχή ρευστότητας που ξεκινάει και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επόμενες 10 μέρες,

-την επιδότηση των επιτοκίων που χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απολαμβάνουν ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε την πιθανότητα της ανεργίας η οποία τόσο πολύ φοβίζει και δικαίως όλους τους εργαζόμενους της χώρας υπό τις συνθήκες που βιώνουμε,

-την έγκριση όλων των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την προκήρυξη νέου κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου έτσι ώστε να μπορέσουν και νέες επιχειρήσεις που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν αιτήσεις στο παρελθόν, να έρθουν τώρα και να ζητήσουν την υποστήριξη μας,

θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό πλέγμα οικονομικής δραστηριότητας που θα συμπληρώσει σε ένα κάποιο βαθμό την απώλεια του οικονομικού κύκλου που προφανώς η αναπόφευκτη κρίση, ιδιαίτερα στον τουρισμό, θα φέρει για φέτος, το 2020, αλλά θα θέσει και τις βάσεις για μια ταχεία και μεγάλη ανάκαμψη της οικονομικής μας δραστηριότητας, εφόσον όλα πάνε καλά, το 2021.

Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον κ. Πιτσιλή και όλους τους εργαζομένους και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών διότι η συνεργασία μας για την πληρωμή των 800 ευρώ μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η οποία ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες, υπήρξε πραγματικά άψογη.

Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους ελεύθερους επαγγελματίες που δικαίως διαμαρτύρονται ότι θα ήθελαν να έχουν πάρει τα χρήματα ακόμα γρηγορότερα, όμως προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ.

Έχουν μεγάλη γραφειοκρατία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα και να δώσουμε την οικονομική ενίσχυση που είχαμε υποσχεθεί σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Και ταυτόχρονα χρειάζεται να αλλάξουμε την απόφασή μας και να δώσουμε το δικαίωμα και στις επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 20 εργαζομένους, στην αρχή είχαμε πάει στις επιχειρήσεις με έως 5 εργαζομένους, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν περισσότεροι επιχειρηματίες, περισσότεροι δικαιούχοι τα 800 ευρώ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν λίγα αλλά σε αυτή την περίοδο για πάρα πολλούς είναι απολύτως απαραίτητα και αυτό για εμάς είναι απολύτως σεβαστό.

Η πληρωμή όμως ξεκίνησε, μείναμε συνεπείς στην υποχρέωσή μας και στη δέσμευσή μας να το κάνουμε μέσα στο μήνα Απρίλιο και συνεχίζουμε την καλή μας συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πάνω στο θέμα της γραφειοκρατίας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας».
πηγη Γιώργος Κοντονής
Agronews