Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Δήμος Ξηρομέρου:Αυτά θα είναι τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για το 2017!

Δήμος Ξηρομέρου:Αυτά θα είναι τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για το 2017!

dimarxeio-astakou
Μετά πό συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στο Δήμο Ξηρομέρου αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων γαι το 2017!
Διαβάστε αναλυτικά:
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή
ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.
3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη
συζήτηση του θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και
ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:
1.
Παρίσταται ανάγκη
επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
έτους 2017
για τον Δήμο μας, ως κατωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του από 24-9/20-10-58 Β.Δ/τος, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε και ισχύει
β) του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει
γ) των άρθρων 54 παρ. 4 και 57 παρ. 4 του Ν. 1416/1984
δ) του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89
ε) του άρθρου 16 παρ. 1,2,3,4 του Ν. 3254/2004
στ) λοιπές ισχύουσες διατάξεις
ζ) του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου μας, που
εγκρίθηκε με την
80/2013
απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την
80572/4184/30-7-2013
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.
2.
Ακολούθως, αφού ενημέρωσε ότι, οι κοινόχρηστοι χώροι, κατά τον άνω
Κανονισμό, χωρίζονται σε τρείς (3) ζώνες
Α, Β, Γ,
σύμφωνα με τη θέση
και την εμπορικότητά τους, ως εξής:
α)
Α ́ ΖΩΝΗ:
Η πόλη του
Αστακού (
όλη η παραλιακή ζώνη από το
Ξενοδοχείο ΣΤΡΑΤΟΣ μέχρι το πρατήριο ΠΑΝΤΑΖΗ που περιλαμβάνει τους
κάθετους και οριζόντιους δρόμους μέχρι και την οδό Π. ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ, ο
Κεντρικός δρόμος, εφόσον χαρακτηριστεί και λειτουργήσει ως πεζόδρομος
τουλάχιστον τους θερινούς μήνες και τα Σαββατοκύριακα, η παραλιακή
ζώνη του
Μύτικα,
και
όλες οι ακτές του Δήμου
με κάθε είδους εμπορική
δραστηριότητα.
β)
Β ́ ΖΩΝΗ:
Τα
υπόλοιπα τμήματα του Αστακού και Μύτικα
, τα χωριά
Φυτείες, Κανδήλα και Παλαιομάνινα
γ)
Γ ́ ΖΩΝΗ
: Τα
λοιπά χωριά και οικισμοί του Δήμου
Η Επιτροπή, μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, την επιβολή
Τέλους
Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ξηρομέρου Έτους 2017
καθώς και τον
καθορισμό των σχετικών συντελεστών ως εξής:
Α
.
ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 9 € ανά τ.μ.
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ.
γ) Γ ́Ζώνη:
Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ.
Β. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ.
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 17 € ανά τ.μ.
γ) Γ ́Ζώνη:
Στο ποσό των 15 € ανά τ.μ.
Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α) Α ́ Ζώνη:

κάδος αδρανών υλικών: Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. μηνιαία
– προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 7 € ωριαία
– διάφορα οικοδομικά υλικά: 4 € ανά τ.μ. μηνιαία
β) Β ́ Ζώνη:

κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ. μηνιαία
– προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 6 € ωριαία
– διάφορα οικοδομικά υλικά: 3 € ανά τ.μ. μηνιαία
γ) Γ ́ Ζώνη

κάδος, αδρανή υλικά: Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ. μηνιαία
– προστατευτική περίφραξη : Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ικριώματα, σκαλωσιές: Στο ποσό των 3 € ανά τ.μ. μηνιαία
– ανυψωτικά μηχανήματα, πρέσες, μπετονιέρες: Στο ποσό των 5 € ωριαία
– διάφορα οικοδομικά υλικά: 2 € ανά τ.μ. μηνιαία
Δ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 7 € ανά τ.μ. ημερησίως
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 5 € ανά τ.μ
ημερησίως
γ) Γ ́Ζώνη:
Στο ποσό των 4 € ανά τ.μ ημερησίως
Ε. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ. μηνιαία
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 8 € ανά τ.μ μηνιαία
γ) Γ ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 6 € ανά τ.μ μηνιαία
ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 20 € ανά τ.μ. την ημέρα
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 15 € ανά τ.μ
την ημέρα
γ) Γ ́Ζώνη:
Στο ποσό των 10 € ανά τ.μ την ημέρα
Ζ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ –
ΤΣΙΡΚΟ Κ.Λ.Π.
α) Α ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 50 € την ημέρα
β) Β ́ Ζώνη:
Στο ποσό των 40 € την ημέρα
γ) Γ ́Ζώνη:
Στο ποσό των 30 € την ημέρα
Η. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο ποσό των 15 € την ώρα σε όλες τις ζώνες
Θ. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
α) Α ́ ΖΩΝΗ:
Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 30 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο
αναψυκτικών: 60 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 40 € έκαστο, Κουβούκλιο: 80 €,
σταν πώλησης εφημερίδων και περιοδικών: 40 €
β) Β ́ ΖΩΝΗ:
Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 20 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο
αναψυκτικών: 40 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 30 € έκαστο, Κουβούκλιο: 60 €,
σταν πώλησης εφημερίδων και περιοδικών: 30 €
γ) Γ ́ ΖΩΝΗ:
Μονό ψυγείο αναψυκτικών: 15 € έκαστο, Διπλό Ψυγείο
αναψυκτικών: 30 € έκαστο, ψυγείο παγωτών: 20 € έκαστο, Κουβούκλιο: 50 €,
σταν πώλησης εφημερίδων και περιοδικών: 20 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 274/2016