Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Διαγωνισμός επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων -Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Διαγωνισμός επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων -Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáíÜóôåò áðü ôï íáõÜãéï ôçò ÓÜìïõ, üðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 22 Üíèñùðïé.Ðñüêåéôáé ãéá 32 Üôïìá, 7 Óýñéïé, 24 Óïìáëïß êáé ìßá ãõíáßêá áðü ôçí Åñõèñáßá, åíþ ìå ôï ßäéï äñïìïëüãéï èá ìåôáöåñèïýí ïé óïñïß ôùí 12 íåêñþí ìéáò êáé ïé 10 Ý÷ïõí Þäç ôáõôïðïéçèåß. (EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Τη διαδικασία επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, περιγράφει απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Όσοι έχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο ΦΕΚ και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με δικαιολογητικά.

ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

contraseolous.gr

0Shares