Πόσες φορές έχουμε «σκοντάψει» πάνω στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ειδικά όσοι είμαστε μηχανικοί; Είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων των κατά τόπους υπηρεσιών, είτε λόγω του δαιδαλώδους και θολού θεσμικού πλαισίου; Η σωρεία δικαιολογητικών που χρειάζεται η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι κάτι που «τυραννά» ακόμα και τις απλές βοηθητικές κατασκευές στην αγροτική ύπαιθρο, που χρησιμεύουν για την αποθήκευση εργαλείων και μηχανημάτων. Μιλάμε για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης.

Κι ενώ ο αγρότης μπορεί ακόμα και μόνος του να χτίσει μία μικρού μεγέθους αποθήκη, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο όταν έρθει αντιμέτωπος με την πολεοδομία και την «χαρτούρα» που χρειάζεται για τη νομιμοποίηση της αποθήκης. Ψάξαμε και βρήκαμε τι ισχύει – αυτή την περίοδο τουλάχιστον – σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας αγρότης, είτε στην περίπτωση που θέλει να κατασκευάσει μια καινούργια αποθήκη, είτε στην περίπτωση που επιθυμεί να νομιμοποιήσει μια ήδη υπάρχουσα αυθαίρετη κατασκευή.

«Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» (μικρές αποθήκες εκτός σχεδίου)

Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, επιτρέπεται η κατασκευή αγροτικής αποθήκης χωρίς οικοδομική άδεια σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα εκτός σχεδίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κατοικίας στο αγρόκτημα.

Στην περίπτωση αυτή το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και η αποθήκη πρέπει να είναι λιθόκτιστη, με κεραμοσκεπή, επιφάνεια έως 15 τ.μ. και συνολικό ύψος κτιρίου μαζί με τη στέγη τα 3 μέτρα.

Για την κατασκευή αυτών των μικρών αποθηκών αντί της οικοδομικής άδειας απαιτείται «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» η οποία εκδίδεται από την Πολεοδομία του Δήμου, μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα ύπαρξης της αποθήκης για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας του αγροκτήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για λιθόκτιστη αποθήκη:

1) Αίτηση του ιδιοκτήτη.

2) Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13 ή με Ν. 4495/2017, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα και αποτύπωση της αποθήκης (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

4) Αρχιτεκτονικά Σχέδια Όψης, Τομής και Κάτοψης του κτίσματος.

5) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

6) Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο.

7) Φωτογραφίες του ακινήτου.

8) Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.

9) Βεβαίωση αναγκαιότητας και λειτουργικότητας της αποθήκης από τη Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

Επίσης υποβάλλονται και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών, Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για περιοχές που ισχύουν ειδικά πολεοδομικά διατάγματα (π.χ. Πήλιο).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση σκοπιμότητας από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας:

1) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.

2) Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.

3) Δύο αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης.

4) Δύο αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.

5) Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κ.λπ.

6) Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος.

Αγρότης που έχει τρία χωράφια μπορεί να βγάλει άδεια για τρεις λιθόκτιστες αποθήκες αν το κάθε αγροτεμάχιο έχει καλλιέργεια και έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η αποθήκη αφορά σε κάθε αγρόκτημα ξεχωριστά.

Αγρότης που έχει μία καλλιεργήσιμη έκταση εντός του οικισμού δεν μπορεί να χτίσει λιθόκτιστη αποθήκη με Άδεια Μικρής Κλίμακας. Η κατασκευή της λιθόκτιστης αποθήκης γίνεται αποκλειστικά σε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δεν επιτρέπονται οι αγροτικές αποθήκες εντός των ορίων των μικρών οικισμών με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους καθώς και στους παλιούς οικισμούς προ του 1923, διότι η λειτουργία τους δε σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του οικισμού αλλά με αυτή μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης διευκρινίζεται με το ίδιο έγγραφο ότι, οι αγροτικές αποθήκες δεν συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης που επιτρέπονται στους οικισμούς.

Πρόχειρη κατασκευή

Αγρότης που έχει μία καλλιεργήσιμη έκταση εκτός του οικισμού μπορεί να φτιάξει αποθήκη σχετικά εύκολα, προσκομίζοντας στην Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τοπογραφικό καθώς και τα σχετικά παραστατικά για την καλλιέργεια, μπορεί ένας αγρότης να εκδόσει την άδεια για την πρόχειρη κατασκευή που θα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση αγροτικού εξοπλισμού.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας πρόχειρης κατασκευής:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Υπηρεσίας.

2) Οδοιπορικό τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (3 αντίγραφα).

3) Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.

4) Συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι η αποθήκη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

5) Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας.

6) Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ.

7) Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής.

8) Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κ.λπ.

9) Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3 αντίγραφα).

Άδεια Δόμησης Αγροτικής Αποθήκης

Για την κατασκευή γεωργικής αποθήκης από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη απαιτείται η έκδοση Άδειας Δόμησης Αγροτικής Αποθήκης από την Πολεοδομία.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Δόμησης Αγροτικής Αποθήκης από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη:

1) Τοπογραφικό σχέδιο

2) Αρχιτεκτονικά σχέδια

3) Στατικά σχέδια

4) Χρονικός Προγραμματισμός

5) Τεύχη Προϋπολογισμού

Τακτοποίηση

Αγρότης που έχει κατασκευάσει αυθαίρετα μία γεωργική αποθήκη μπορεί να τη νομιμοποιήσει. Μπορεί να υπαχθεί στο νόμο περί αυθαιρέτων Ν. 4495/17, αρκεί η αποθήκη να έχει κατασκευαστεί πριν τις 27 Ιουλίου 2011 και να μην βρίσκεται μέσα σε ρέμα, δάσος, αιγιαλό, αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαίρετου:

1) Αίτηση (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

2) Υπεύθυνη δήλωση

3) Αντίγραφο του Ε9

4) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

5) Φωτογραφίες όλων των όψεων

6) Οικοδομική άδεια

7) Τοπογραφικό διάγραμμα

8) Αρχιτεκτονική κάτοψη

9) Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

10) Διάγραμμα κάλυψης

11) Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

12) Στατικός Έλεγχος

13) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής.

Από xiromeropress