Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για την μίσθωση μηχανημάτων εργου& οχημάτων!

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για την μίσθωση μηχανημάτων εργου& οχημάτων!

δημος
Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» συνολικού προϋπολογισμού 184.722,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών 5/10/2016 και ώρα 10:00:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 10/10/2016 και ώρα την 15:00:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών, και αποδεικνύουν ότι είναι ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, ή προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του μηχανήματος ή φορτηγού ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα του διαθέσει (στον ανάδοχο) το συγκεκριμένο όχημα για την εκτέλεση της εργασίας.
Οι ως άνω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού.
Για τη δυνατότητα συμμετοχής στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται : α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις http://www.aktio-vonitsa.gov.gr/ και www.promitheus.gov.gr.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης και του εντύπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας- κ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΧΑΙΔΩ (τηλ. 26430-23896 , FAX 26430-22224) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Βόνιτσα 13-09 -2016 Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας
Γεώργιος-Θεόδωρος Αποστολάκης1

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ