Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει γνωστά κατά τη διαβούλευση ανακοινώθηκε ο νέος πίνακας μοριοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης 2023, καθώς πλέον θα βαθμολογείται και η αγορά όμορων αγροτεμαχίων, όλα τα πτυχία ανεξαρτήτως αν είναι γεωτεχνικής κατέυθυνσης ενώ παράλληλα εμπλουτίζονται οι κατηγορίες Τυπικής Απόδοσης που λαμβάνουν μόρια σε σχέση με τις δαπάνες του φακέλου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων των διαχειριστικών αρχών, Θύμιος Τσιατούρας κατά τη διάρκεια της Agrothessaly ο πίνακας έχει ως εξής:

1) Χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης

α) Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και τις καλλιέργειες και τις εκτροφές που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια ή/και την ελαιοκαλλιέργεια ή/και την μελισσοκομία ή/και το βαμβάκι ή/και την αμπελοκαλλιέργεια ή/και τις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή καλλιέργειες ή με συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (≥ 80%): 5 μόρια

β) Εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη πιστοποίηση βιολογικών ή/και ενωσιακών/εθνικών/λοιπών συστημάτων ποιότητας για παραγωγή άνω του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης

(συμπεριλαμβάνονται ΠΟΠ/ΠΓΕ): 6 μόρια

2) Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης έως 16.000€ σε όρους τυπικής απόδοσης: 2,5 μόρια

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης άνω των 16.000 ευρώ και έως 25.000 ευρώ: 2,5-5 μόρια

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης άνω των 25.000 ευρώ: 5 μόρια

3) Τυπική Απόδοση εκμετάλλευσης:

α) έως και 15.000 € που το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 75.000 €: 16 μόρια

β) πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 5πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας.

γ)πάνω από 12.500 ευρώ που το σύνολο των απαιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το 6πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας. 14,4 μόρια

4)Δυναμική υποψηφίου:

α)Νέος Αγρότης του 2018 ή 2021: 8 μόρια

β) Επιλαχόντας Νέος Αγρότης: 8 μόρια

γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπειρία άνω των 5 ετών και έως 50 ετών: 8 μόρια

4) Δυνατότητα υλοποίησης: 

α) Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Αποδίδονται 2,8 μόρια εφόσον η ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το 20% και έως 7 μόρια (αναλογικά) εφόσον υπερβαίνει 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού: 

β) Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές: 4,2 μόρια

γ) Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 1,4 μόρια

δ) Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων: 1,4

5) Κατοχή πτυχίου

α) Κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου επιπέδου 6,7 ή 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 3,5 μόρια

β) Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Γεωτεχνικής Κατεύθυνησης ανώτεερο ή ίσο του επιπέδου 3,4,5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 3,5 μόρια

γ) Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Γεωτεχνικής Κατεύθυνησης ανώτεερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7 ,8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 5 μόρια

6) Συμμετοχή σε σχήματα:

α) Ο υποψήφιος είναι μέλος ομάδας ή οργάνωσης με πάνω από 10 μέλη: 2,4 μόρια

β) Ο υποψήφιος είναι μέλος συνεταιρισμού: 3,6 μόρια

γ) Ο υποψήφιος είναι μέλος συνεταιρισμού και ταυτόχρονα μέλος ομάδας ή οργάνωσης με πάνω από 10 μέλη: 6 μόρια

δ) Ο υποψήφιος είναι μέλος αναγκαστικού συνεταιρισμού: 6 μόρια

7) Καινοτομία

Ποσοστό (%) των εγκεκριμένων καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των εγκεκριμένων. Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων > 5% βαθμολογείται με 0,8 μόρια και αναλογικά ανεβαίνει έως τα 8 μόρια για ποσοστό 20% επί των συνολικών δαπανών σε καινοτόμες επενδύσεις. 

8) Τύπος Επένδυσης

    1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ, 2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές, 3. Θερμοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής τύπου τολ και εξοπλισμός τους,
    2. Επενδύσεις που αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και ηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκμετάλλευσης

    1. Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο
    2. Εφόσον αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 10% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου η επένδυση λαμβάνει 1,2 μόρια και αναλογικά ανεβαίνει έως τα 12 μόρια εφόσον το άθροισμα υπερβαίνει το 60% του εγκεκριμένου κόστους.

9) Περιφερειακές επιλογές: 0-13 μόρια

10) Επένδυση σε περιοχές που έχουν κριθεί πυρόπληκτες: 3 μόρια

Από xiromeropress