Μόλις το 30% των στρεµµάτων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε το 2023 έχει υπολογιστεί πως θα αφορά σε πρώτη φάση το πριµ του νέου πρασινίσµατος, µε βάση τον σχεδιασµό των Εθνικών Αρχών, κάτι που σηµαίνει ότι η κατάργηση της καθολικής πράσινης ενίσχυσης της τρέχουσας περιόδου, τελικά θα πονέσει πολύ και πολλούς.Θα πέσει κλάμα με το νέο πρασίνισμα, μόλις το 30% των εκτάσεων υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθεί το 2023

Στη συνέχεια και σταδιακά ως το 2026, υπολογίζεται πως θα έχουν καταφέρει να ενταχθούν στις σχετικές δράσεις ένα ποσοστό 75% των επιλέξιµων στρεµµάτων, κάτι που σηµαίνει ότι και πάλι, στην καλύτερη των περιπτώσεων ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό εκτάσεων θα παραµείνει εκτός. Το µεγαλύτερο ζήτηµα πάντως θα το έχουν οι κτηνοτρόφοι, για τους οποίους τα ποσά που διατίθενται αποκλειστικά για βοσκοτόπια/ζώα και είναι ελάχιστα και τα πριµ αµελητέα. Αρκεί να αναφερθεί εδώ πως στα βοσκοτόπια κατανέµονταν ποσό 132 εκατ. ευρώ από το πρασίνισµα στην τρέχουσα περίοδο και πλέον µιλάµε για ποσό 20 εκατ. ευρώ. Ακόµη και µε την προσθήκη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (55 εκατ. ευρώ) για όποιον θέλει να βλέπει τα πράγµατα πιο αισιόδοξα, και πάλι οι κτηνοτρόφοι µοιάζουν πέρα για πέρα αδικηµένοι.

Στις αροτραίες εκτάσεις τώρα, σε πρώτη φάση, φαίνεται πως έχει προβλεφθεί σε ένα 30-35% των εκτάσεων να ακολουθηθεί αµειψισπορά και αγρανάπαυση πέρα των υποχρεωτικών για το 2023. Στα δέντρα, µόλις ένα 10% των εκτάσεων προγραµµατίζεται για τις οικολογικές ζώνες, ενώ προβλέπεται και πριµ για αναβαθµίδες όσον αφορά ένα 5% των στρεµµάτων.

Αναλυτικότερα:

Αροτραίες εκτάσεις

Στις αροτραίες εκτάσεις, µε βάση τα δεδοµένα του 2019 που χρησιµοποιεί το στρατηγικό σχέδιο, είναι 12.695.870 στρέµµατα. Αυτά είναι βέβαια που καλύπτονται µε δικαιώµατα και όχι το σύνολο των επιλέξιµων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε 2022. Με βάση τα νούµερα που φιλοξενούνται στο στρατηγικό σχέδιο µόλις το 32% αυτών των στρεµµάτων θα καλυφθούν το 2023 από το πριµ αψειψισποράς και αγρανάπαυσης που είναι ουσιαστικά και η πιο «βατή» δράση από το νέο πρασίνισµα, καθώς την πρακτική αυτή την ακολουθούν ήδη κάποιες εκµεταλλεύσεις ώστε να λαµβάνουν το πρασίνισµα και την τρέχουσα περίοδο. Από εκεί και πέρα και έως το 2026 δεν µοιάζει να αλλάζει η κατάσταση σύµφωνα µε τις προβλέψεις που έχουν κάνει οι αρµόδιες αρχές. Άλλες δράσεις για αροτραίες όπως είναι η σπορά νέων ή τοπικών ποικιλιών ή ποικιλιών µικρού βιολογικού κύκλου, αυτό θα αφορά περί τα 223.500 στρµ. το 2023, δηλαδή το 1,2% των εκτάσεων και έως το 2026 το 9% περίπου.

∆ενδρώδεις εκτάσεις

Στις δενδρώδεις εκτάσεις, µε βάση τα δεδοµένα του 2019 που χρησιµοποιεί το στρατηγικό σχέδιο, είναι 8.434.290 στρέµµατα. Στην «εύκολη» δράση των δενδρωδών (σπορά στον υπόροφο ή/και δηµιουργία λωρίδων 2 µέτρων στα περιθώρια) υπολογίζεται να ενταχθεί περί το 10% των εκτάσεων. Για το υπόλοιπο 90% υπάρχουν διαθέσιµα τα πριµ για τις εκτάσεις σε αναβαθµίδες (για 450.000 στρµ.) και τα εργαλεία γεωργίας ακριβείας, διαχείριση εισροών τα οποία βέβαια προσφέρονται και στις αροτραίες µε τον προϋπολογισµό να µοιράζεται.

Βοσκοτόπια

Εδώ τα πράγµατα είναι δεδοµένα αρκετά δύσκολα. Με βάση τα στοιχεία ΟΣ∆Ε 2020 µιλάµε για πάνω από 14 εκατ. στρέµµατα. Οι αρµόδιες αρχές έχουν υπολογίσει µόλις 1,7 εκατ. στρέµµατα να ενισχυθούν µε 6 ευρώ για δράση η οποία θα υποχρεώνει τους κτηνοτρόφους να προσφέρουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ζωοτροφές και να τους αποζηµιώνει γι’ αυτές µε ένα αρκετά µικρό ποσό. Ακόµη µία δράση είναι επιλέξιµη για 1 εκατ. ΜΜΖ και µόλις 1 ευρώ ενίσχυση ανά ΜΜΖ, που αφορά τον εµπλουτισµό του σιτηρεσίου. Για κτηνοτρόφους που έχουν στην κατοχή τους βοσκότοπο µε δέντρα αυτοφυή, θα µπορούν να τα συντηρούν αυτά µε πριµ 25 ευρώ το στρέµµα (875.000 στρέµµατα το 2023 στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα αροτραία).

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι εδώ υπάρχει µεγάλο ζήτηµα και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποζηµιωθούν µε ένα γενναίο πριµ στις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Ωστόσο, αυτό το πριµ των 12 ευρώ ανά ζώο που προβλέπεται δεν είναι αυτό που πρέπει όπως φαίνεται και από τα στρατηγικά σχέδια άλλων χωρών, που προβλέπονται ενισχύσεις υπερδιπλάσιες για τα αιγοπρόβατα µέσω του καθεστώτος των συνδεδεµένων.

Οι υπόλοιπες δράσεις

Από εκεί και πέρα υπάρχουν δράσεις όπως η Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία που απευθύνεται ειδικά σε βιοπαραγωγούς µε ενεργή σύµβαση µε πιστοποιητή, κάτι που προφανώς δεν αφορά την πλειοψηφία του αγροτικού κόσµου.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Αgrenda που κυκλοφορεί
Γιώργος Κοντονής
Agronews

Από xiromeropress