Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Καραγκούνης: Διαχείριση των αγρίων αλόγων στην περιοχή του Γαλατά καθώς και...

Κώστας Καραγκούνης: Διαχείριση των αγρίων αλόγων στην περιοχή του Γαλατά καθώς και ευρύτερα σε περιοχές της Ναυπακτίας.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 15/03/2023
Συνεχείς επαφές είχε ο βουλευτής κ.Κώστας Καραγκούνης με τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αμυρά τους τελευταίους μήνες σχετικά με το θέμα
της διαχείρισης των αγρίων αλόγων στην περιοχή του Γαλατά καθώς και ευρύτερα
σε περιοχές της Ναυπακτίας. Τελικά, με απόφαση κατακύρωσης στις 13/3/2023
ανατέθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) και υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετική μελέτη με
αντικείμενο την «Παρακολούθηση του πληθυσμού και προτάσεις διαχείρισης των
άγριων αλόγων (Equus caballus) στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές της
Ναυπακτίας». Το εν λόγω σχέδιο δράσης στοχεύει στη διαχείριση των άγριων
αλόγων τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα και προκαλούν ζημιές και προβλήματα
στους κατοίκους της περιοχής και κατ’ επέκταση στη διατήρηση της ισορροπίας
μεταξύ της βιοποικιλότητας και της γεωργίας. Με την εκπόνηση της συγκεκριμένης
μελέτης γίνεται ένα πρώτο και σημαντικό βήμα για την επίλυση ενός θέματος το
οποίο έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια την τοπική κοινότητα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Αποδοχή Πρακτικών Νο Ι/17-02-2023, ΙΙ/21-02-2023 και ΙΙΙ/07-03-2023 της Επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης, και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
α/α ΕΣΗΔΗΣ 181695/2023 για τη σύμβαση γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο την «Παρακολούθηση του
πληθυσμού και προτάσεις διαχείρισης των άγριων αλόγων (Equus caballus) στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και
σε περιοχές της Ναυπακτίας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με θέμα: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 832)
Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).»
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του «Κανονισμός
Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119),
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/14-09-2022 Απόφαση για την Πρώτη Τροποποίηση και κωδικοποίηση του
«Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 141),
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4817/17-02-2023 Απόφαση Έγκρισης της 2ης Tροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 20),

0000048668 0000048668

11. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (Β ́ 1328),
12. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. Κωνσταντίνου
Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2),
13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123/31-12-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ Β’ 7092),
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5160/21-02-2023 απόφαση έγκρισης της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έτους 2023 (ΑΔΑ: 6Κ3Υ46ΜΑΖΤ-ΔΦ3),
15. Την υπ’ αριθ. 30103/15-12-2022 Απόφαση περί συγκρότησης ετήσιων επιτροπών διενέργειας/
αξιολόγησης δημόσιων διαγωνισμών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΨΨΙ246ΜΑΖΤ-Η4Θ), όπως έχειτροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αριθμό
3723/08-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΨΦ46ΜΑΖΤ-ΕΜΩ),
16. To με αριθμ. πρωτ. 8112/27-05-2022 πρωτογενές αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
(ΑΔΑΜ: 22REQ010867956),
17. Tη με αριθμό 12498/08-07-2022 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη της
δαπάνης για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες για τα έτη 2022 και 2023 (ΑΔΑΜ: 22REQ010904660, ΑΔΑ:
9ΔΜΒ46ΜΑΖΤ-40Ψ),
18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 835/12-01-2023 Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη
Σύμβαση των Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο ««Παρακολούθηση του πληθυσμού και προτάσεις διαχείρισης
των άγριων αλόγων (Equus caballus) στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές της Ναυπακτίας»» (ΑΔΑΜ
23PROC011981441),
19. Το γεγονός ότι στον ανωτέρω διαγωνισμό κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά,
20. Τα πρακτικά υπ’ αριθ. Ι/17-02-2023 και ΙΙ/21-02-2023 της αρμόδιας Επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης, με τα οποία αξιολογήθηκαν οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που διαβιβάστηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία» του υπ’ αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 181695 Διαγωνισμού,
21. Την υπ’ αριθμ. 5313/22-02-2023 πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία
εστάλη στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,
22. Το πρακτικό υπ’ αριθ. ΙΙΙ/07-03-2023 της αρμόδιας Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης, με το
οποίο ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που διαβιβάστηκε στην Αναθέτουσα
Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υπ’ αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 181695 Διαγωνισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME

1. Την αποδοχή των υπ’ αριθμ. Ι/17-02-2023, ΙΙ/21-02-2023 και ΙΙΙ/07-03-2023 πρακτικών της αρμόδιας
Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης του με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181695 ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παρακολούθηση του πληθυσμού και προτάσεις διαχείρισης των
άγριων αλόγων (Equus caballus) στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και σε περιοχές της Ναυπακτίας».
2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία: «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με
έδρα στο Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 36 και με
ΑΦΜ: 090049627, ΔΟΥ: Δ ́ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
3. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) πλέον ΦΠΑ, ήτοι
συνολικά εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 62.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για το οικονομικό έτος 2023.
4. Σε περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
άλλως β) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,
η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προσφυγής.
5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, η
Αναθέτουσα Aρχή θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400,00)
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες οι διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α

Κωνσταντίνος Τριάντης
ΚΟΙΝ.: ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 546 36 Θεσσαλονίκη
ΣΥΝ: Πρακτικά με αριθμό Ι/17-02-2023, ΙΙ/21-02-2023 και ΙΙΙ/07-03-2023 της αρμόδιας Επιτροπής
αποσφράγισης και αξιολόγησης

0Shares