Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Οι πίνακες με τις προσλήψεις στις 3.337 θέσεις του ΟΑΕΔ!

Οι πίνακες με τις προσλήψεις στις 3.337 θέσεις του ΟΑΕΔ!

oaed-1-1
Αναρτήθηκε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr
, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμμα
τα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας
Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας
Αποκλειομένων Ανέργων του «
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.337
θέσεις εργασίας, σε 17 ∆ήμους (Επιβλέποντες Φορείς)
συμπεριλαμβανομένης
της κατάρτισης των συμμετεχόντων– Α ́ κύκλος
», ύστερα από σχετική Απόφαση της
∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μαρίας Καραμεσίνη.
Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους,
εγγεγραμμένους στο
μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και
άνω, που θα τοποθετηθούν για
οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήμους), όπως
έχουν καθοριστεί βάσει της
∆ημόσιας Πρόσκλησης Νο 7/2016. Η κατάρτιση του Ορισ
τικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε
με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπ
ο μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια της
εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ∆ημόσιας Πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθού
ν για την ηλεκτρονική τους
αίτηση και τη μοριοδότησή τους είτε από το Μητρώο τ
ους μέσω του e-Services IIS στην
καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αρ
ιθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους
από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που
έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό
τόπο του ΟΑΕ∆
www.oaed.gr
.
Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επι
τυχόντες,
καλούνται εντός
προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών
από την ενημέρωσή τους να προσέλθουν στην
αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ω
ς άνεργοι
προκειμένου να
πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτ
η συμβουλευτική
δράση και να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για τ
ην υπόδειξή τους στους
Επιβλέποντες Φορείς (∆ήμους).
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοι
νωνία των Υπηρεσιών
του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2)
με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υπ
οχρεούνται να
εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες,
εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Στην περίπτωση που
παρέλθει η προθεσμία
των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες
αποκλείονται από
τον Οριστικό Πίνακα.
Για πρώτη φορά
, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργ
ων στην
αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει
δράσεις ενεργοποίησης
των ωφελουμένων
(συμβουλευτική, κατάρτιση).
Αναλυτικότερα, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούμενοι είναι εγ
γεγραμμένοι ως άνεργοι θα
προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμ
ενους του προγράμματος, κατά
την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η ∆ράση της
Συμβουλευτικής
είναι
υποχρεωτική
για όλους τους ωφελούμενους
και χωρίζεται σε δύο μέρη.
Στην πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρ
έχει πληροφόρηση στον
ωφελούμενο σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των
τυπικών προσόντων (πρόγραμμα
κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμεν
ου εάν επιθυμεί να το
παρακολουθήσει ή όχι. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση
της δράσης της
κατάρτισης
είναι
προαιρετική
. Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η ο
ποία γίνεται στη
φάση της πρώτης συμβουλευτικής δράσης, αποτελεί ορι
στική επιλογή και δεν μπορεί να
αλλάξει.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συμβουλευτικής ο ωφε
λούμενος παραλαμβάνει
από τον Εργασιακό Σύμβουλο το
Συστατικό Σημείωμα
προκειμένου να απευθυνθεί στον
Επιβλέποντα Φορέα (∆ήμο).
Η
δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος το
υ Προγράμματος και
αφορά στον
επαγγελματικό προσανατολισμό-ε̟πανα̟προσανατολισμό
των
συμμετεχόντων.
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ε
νημέρωση των επιτυχόντων
ωφελουμένων έχει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι
ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι
ως άνεργοι.
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένω
ν στο πλαίσιο της
καταβολής των πληρωμών τους, ο
αριθμός καταθετικού λογαριασμού IBAN
με
υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομί
ζεται κατά τη διαδικασία της
υπόδειξης.
Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των
σχετικών δικαιολογητικών
στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπ
ορούν να ενημερωθούν από τον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆
www.oaed.gr
, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» /
«Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρμ
ογής Προγράμματος» καθώς
και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2
).