Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επικαλύψεις - Όλη η εγκύκλιος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επικαλύψεις – Όλη η εγκύκλιος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια, για την Ενιαία Ενίσχυση ορίζεται η 31/01/2020. Μέχρι τότε θα έχουν προθεσμία οι αγρότες να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τα γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά περίπτωση. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει με τις ημερομηνίες και τις αιτήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2019), η προθεσμία υποβολής έληξε την 18η Ιουνίου 2019. Μέχρι τις 15/7/2019, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. Μετά τις 15/7/2019 η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, στις 15 Ιουλίου 2019. Τροποποιήσεις αγροτεμαχίων της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι, ο γεωργός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων και τότε έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες διορθώσεις βάσει των σχετικών αποτελεσμάτων το αργότερο 26 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως Κυριακή 14 Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση ως τις καταληκτικές προθεσμίες που ορίζονται αναλυτικά στην ετήσια εγκύκλιο διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης», «επιλεξιμότητας», «ένταξης σε περιφέρεια» και να περιγραφεί η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησής της.

Τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών έλεγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του ΟΣΔΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης», «επιλεξιμότητας», «ένταξης σε περιφέρεια». Διορθώνονται και προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους μόνο με την διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής ένστασης, όπως κάτωθι περιγράφονται ανά περίπτωση.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται η μεταβολή της θέσης και της γεωμετρίας της οριστικά δηλούμενης έκτασης, ούτε η προσθήκη ή η διαγραφή αγροτεμαχίου/ων μετά τις 15/7/2019, καταληκτική ημερομηνία προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων και υποβολής αιτήσεων.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου ανά περίπτωση, υποβάλουν το αίτημα τους είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 15/7/2019 περιγράφεται πιο κάτω. Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙ- της
παρούσης, υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια του ΟΣΔΕ που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων

Για το έτος 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31/01/2020.
Κατ’ εξαίρεση,

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2019, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 15/7/2019. Οι περιπτώσεις
αυτές καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έγκριση ανωτέρας βίας.

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 15/7/2019 τότε, αφού ενημερωθεί ο γεωργός με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός
20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με νεότερες οδηγίες.

Εξέταση αποτελεσμάτων γεωχωρικών ελέγχων

Οι Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε ολική ή μερική έγκριση ή απόρριψη του. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο παραγωγός έχει ενεργήσει καλή τη πίστει. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος αποτέλεσμα ελέγχου είναι ο ίδιος ο παραγωγός.

Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι, τα κριτήρια γεωχωρικών ελέγχων της επιλεξιμότητας και της περιφερειοποίησης των εκτάσεων στο ΟΣΔΕ, σαφώς διαφοροποιούνται, κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών, από τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης για αγροτικούς σκοπούς βάσει της Εθνικής
Νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» εξαρτάται από το σύνολο των στοιχείων γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα της μεταβολής. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική και γενικευμένη χρήση του όρου «μεταβολή αποτελέσματος γεωχωρικού ελέγχου» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εκ παραδρομής αστοχία που διαπιστώνεται ασφαλώς και
η περίπτωση δεν υποκρύπτει δόλο εκ μέρους του δηλούντα. Ο παραγωγός δύναται να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μεταβολή των αρχικών αποτελεσμάτων ελέγχου για το έτος ΕΑΕ 2019.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη διόρθωσης, ο αρμόδιος ελεγκτής της Π.Δ. προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση και οριστικοποιεί τη μεταβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Αν ο επανέλεγχος δε μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές αποτέλεσμα, οι ελεγκτές μπορούν να προβούν σε γρήγορη επιτόπια επίσκεψη. Εφόσον το αποτέλεσμα του επανελέγχου εξακολουθεί να είναι απορριπτικό δε σημειώνεται καμία αλλαγή και θεωρείται ότι ο παραγωγός ήδη έχει ενημερωθεί μέσω των αρχικών
μηνυμάτων, ανά αγροτεμάχιο, τόσο στο στάδιο υποβολής της ΕΑΕ, αλλά και κατά τους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους της δήλωσής του. Ο παραγωγός ενημερώνεται επιπρόσθετα είτε μέσω της πληρωμής του, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω της Καρτέλας του Αγρότη.

Αιτήματα Επιλεξιμότητας

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας και μετά τις 15-7-2019, προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, απ’ όπου και καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση  (προαπομείωσης) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές αφορούν σε περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης ΕΑΕ 2019 και μπορούν να υποβληθούν ως 31/1/2020. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο στις Πύλες εισαγωγής, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 μέσω κάποιου Κ.Υ.Δ., θα απευθύνονται στο αντίστοιχο Κ.Υ.Δ., προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία απαιτούνται ένσταση επιλεξιμότητας. Τα Κ.Υ.Δ. υποχρεούνται να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτoγραφικό υπόβαθρο. Περιπτώσεις που οφείλονται σε μη ορθό προσδιορισμό της θέσης του αγροτεμαχίου απορρίπτονται.

Η ένσταση επιλεξιμότητας, υποβάλλεται από τον γεωργό ή τον Φορέα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:
– ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιμότητας»
– το ΑΦΜ του παραγωγού
– το α/α αγροτεμαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιμότητάς του

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται και εξετάζονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 31/01/2020 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας. Δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι όμοια με την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση, δηλαδή είναι εντός ορίων ανοχής, ανεξαρτήτως της έντασης που είχε υποβληθεί έως τις 15-7-2019.

Δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επισημαίνονται με κωδικό 54101 ανεξαρτήτως χαρτογραφικών αναφορών

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

πηγη