Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

  ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

     << Ούτε ένα ΧΕΠ  του ΦΟΣΔΑ  ΔΕΝ  ανάρτησαν στη  διαύγεια ο κ Σολδάτος και ο κ Κασόλας . Γιατί άραγε;

Καμία κριτική από το κ Αποστολάκη. Γιατί άραγε;>>

Η πολιτική αυτή δεν υπηρετεί τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και το σεβασμό του δημοσίου χρήματος.                                                                                                                19-06-2020

(Προδημοσίευση από το δεύτερο τόμο του έργου μου , το οποίο καταγράφει τα δρώμενα στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας από το 2011 μέχρι και το 20221).

Αγαπητοί  Αναγνώστες.

Εισαγωγικά επαναλαμβάνω δεν ασκώ κριτική σε φυσικά πρόσωπα. Κάνω κριτική πολιτική. Αν κάποιοι ενοχλούνται με αφήνει παγερά αδιάφορο. Ας ΠΡΌΣΕΧΑΝ. Σήμερα θα ενημερωθείτε για το ΦΟΣΔΑ τη χρονική περίοδο όπου Δήμαρχος ήταν ο κ Σολδάτος Νικόλαος.

 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν ΠΕ Αιτ/νιας  (ΦΟΣΔΑ) είχε τη παρακάτω σύνθεση: 1. Σολδάτος Νικόλαος Δήμαρχος Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας , Πρόεδρος – 2. Γούδας Μιχαήλ Δημοτ Σύμβουλος Δήμου – Ακτίου Βόνιτσας – 3. Κασόλας Αθανάσιος Δημοτ Σύμβουλος ,  Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας – 4. Βίτσας Δημήτριος , Δημοτ Σύμβουλος Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας  από τη μειοψηφία . – 5. Σαμαράς Πυθαγόρας Δήμαρχος Δήμου , Ξηρομέρου 6. Σαμαρά Κων να Δημοτ Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου 7. Λαϊνάς Κων νος Δημοτ Σύμβουλος Δήμου  Ξηρομέρου.

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α (ΑΔΑ: Β4ΓΟΞΚΚ-Ο1Β)

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της υπ αριθμό  4/2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν Αιτωλοακαρνανίας .

  Στην Βόνιτσα σήμερα την  29η του μηνός Ιουνίου 2012  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , ο πρόεδρος του Δ Σ εισηγήθηκε τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως .

ΘΕΜΑ  « Ορισμός χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ από την ανάδοχο κοινοπραξία>>

 ΤοΔ Σ μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Ομόφωνα

Τα μέλη του Δ Σ αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσει η λειτουργιά του ΧΥΤΑ από τον ανάδοχο του έργου λόγο της αποκατάστασης των υπαρχόντων ΧΑΔΑ. Η αποπληρωμή αυτού κατόπιν πρότασης της αναδόχου κοινοπραξίας και αντιπρότασης του Συνδέσμου και αναλυτικής διαπραγμάτευσης θα γίνει βάση της συμφωνηθείσας τιμής πρότασης στα  30 ευρώ  ανά τόνο  μετά την  κατάρτιση συμφωνητικού όπου θα υπογράψει    ο πρόεδρος του Δ Σ με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας.

Πάμε παρακάτω:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α (ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΚΚ-Ρ1Υ0)

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της υπ αριθμό  4/2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν Αιτωλοακαρνανίας .

  Στη Βόνιτσα σήμερα την  16η του μηνός  Δεκεμβρίου 2013  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , ο πρόεδρος του Δ Σ εισηγήθηκε τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως .

Αριθμ Απόφασης 6/2013

ΘΕΜΑ  « Παραίτηση Προέδρου και Εκλογή νέου Προέδρου ΔΣ του Συνδέσμου>>

Στη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου  κ Σολδάτος Νικόλαος υπέβαλλε τη παραίτηση του από το αξίωμα του Προέδρου . Μετά από ψηφοφορία  Πρόεδρος του ΔΣ του συνδέσμου και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του συνδέσμου εκλέχτηκε  ο κ Κασόλας Αθανάσιος.

Παρακάτω ο πίνακας σας ενημερώνει  για τους προϋπολογισμούς του ΦΟΣΔΑ από  τη περίοδο έναρξης λειτουργίας μέχρι τη παράδοση στο Πρόεδρο του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ κ Κατσαμπίρη  , το οποίο προέκυψε στις Δημοτικές εκλογές του 2014.

Παρακαλώ δείτε το πίνακα.

 ΕΤΟΣ             ΑΔΑ
2012 ΕΣΟΔΑ 128.950,00 ΕΞΟΔΑ 122.502,50 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.447,50 Β4ΓΑΟΞΚΚ-ΧΣΨ
2013 ΕΣΟΔΑ 1.071.500,00 ΕΞΟΔΑ 1.020.476,19 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 51.023,81 ΒΕΝ3ΟΞΚΚ-0ΚΓ
2014 ΕΣΟΔΑ 867.399,75 ΕΞΟΔΑ 826.095 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 41.304,75 ΒΛΛΡΟΞΚΚ-Υ6Ρ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 2.067.849,75 ΕΞΟΔΑ 1.969.073,69      

Από τη διαύγεια προκύπτουν τα παρακάτω:

1)      Τη χρονική περίοδο από την έναρξή λειτουργίας του ΧΥΤΑ μέχρι τη παράδοση ( Δεκέμβριος 2014)  στην οποία Πρόεδροι του ΦΟΣΔΑ ήταν ο κ Σολάτος και ο κ Κασόλας στη διαύγεια  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΕΝΑ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.  Γιατί άραγε;

2)      Με τις εταιρίες  υπήρχαν δικαστικές διαμάχες. Εφόσον οι ποσότητες σκουπιδιών , οι οποίες  έμπαιναν στο ΧΥΤΑ όφειλαν να ζυγίζονται και η τιμή ανά τόνο ήταν συμφωνημένη  γιατί υπήρχαν αυτές οι δικαστικές διαμάχες;

3)      Ποιο ήταν το χρέος του Δήμου Ξηρομέρου  προς το ΦΟΣΔΑ τη χρονική περίοδο αυτή;  Γιατί δημιουργήθηκε;

                                      Αγαπητοί Συνδημότες

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κ Κασόλας  άσκησε διοίκηση. Η πολιτική αυτή δεν υπηρετεί τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και το σεβασμό του δημοσίου χρήματος.  

Επικεφαλής της  μείζονος Αντιπολίτευσης τη χρονική αυτή περίοδο ήταν ο κ Αποστολάκης.  Στη πολιτική αυτή ΔΕΝ άσκησε καμία κριτική .Τι άραγε τον συγκρατούσε;

Μετά  τις  εκλογές του 2019 οκ Κασόλας συνδιοικεί με το Δήμαρχο κ Αποστολάκη και τον Αντιδήμαρχο κ Τσακάλη το ΦΟΣΔΑ.  Για τη χρονική αυτή περίοδο θα διαβάσετε στο δεύτερο τόμο του έργου μου, ο οποίος σύντομα θα κυκλοφορήσει.

Γράφω σήμερα, το έχω γράψει πολλές  φορές ότι τη  Δημοτική Περίοδο την οποία διανύουμε ο επικεφαλής της  μείζονος Αντιπολίτευσης κ Κασόλας είναι πολιτικά ανύπαρκτος. Η σημερινή δημοσίευση καταδεικνύει τούτο.  Ο κ Κασόλας είναι δέσμιος της πολιτικής που άσκησε τη περίοδο 2011-2014. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ- ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

                       Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

Από xiromeropress