ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 22/03/2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα
διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την
ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.»

ΘΕΜΑ: Επέκταση Δυνατότητας Άσκησης Γεωπονικού Επαγγέλματος –
Τροποποίηση παρ. του άρθρου του π.δ. 34412000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

Η άσκηση του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο σε
πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της
ημεδαπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4262/2014 που όμως δεν
συμπεριλαμβάνει τους αποφοίτους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι απόφοιτοι, ως
αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ,
δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βρίσκονται
αντιμέτωποι με μια αδικία της πολιτείας που οδηγεί τόσο αυτούς σε οικονομικό
αποκλεισμό αλλά και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα
την Αιτωλοακαρνανία σε παρακμή. Οπότε προτείνουμε τα παρακάτω:

Σέκερη 1, 106 71 Αθήνα, Τηλ : 210 8820 388,φαξ: 210 8837 090
Χαριλάου Τρικούπη 7, 30 100 Αγρίνιο ,τηλ :26410 46603, φαξ:26410 46605
kkaragounis@gmail.com & k.karagounis@parliament.gr

Στην περ. α' παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 34412000 (Α' 297), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426212014
(Α' 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν επάγγελμα του
γεωπόνου, συμπληρώνεται υποπερ. δδ) και προστίθενται υποπερ. εε),
στ), ζζ), ηη), θθ) και ιι), ως προς τις γεωπονικές σχολές των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τράπηκαν σε
πανεπιστημιακά τμήματα, περ. β 'προστίθενται οι κάτοχοι αναγνώρισης
αντίστοιχης ως άνω, επαγγελματικής ισοδυναμίας, και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:

« 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού
τομέα ημεδαπής ισότιμων σχολών αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας
και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-
Αγροτεχνολογίας
εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας –
Αγροτεχνολογίας
στ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Τμήμα
Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο, Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο, Γεωπονίας και Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι). Επιπλέον, πρώην Τμήμα
Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην Τμήμα Επιστήμης
Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην
τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Σέκερη 1, 106 71 Αθήνα, Τηλ : 210 8820 388,φαξ: 210 8837 090
Χαριλάου Τρικούπη 7, 30 100 Αγρίνιο ,τηλ :26410 46603, φαξ:26410 46605
kkaragounis@gmail.com & k.karagounis@parliament.gr

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων,
Τμήμα Γεωπονίας

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Τμήμα Γεωπονίας

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
Τμήμα Γεωπονίας

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα
Γεωπονίας. »

Ο Προτείνων βουλευτής,

Κώστας Καραγκούνης

Από xiromeropress