Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ο Δήμος Ξηρομέρου αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρη στον Κουβαρά!

Ο Δήμος Ξηρομέρου αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρη στον Κουβαρά!

pazari-kouvara
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου και αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρη στην θέση Κουβαρά,να σημειώσουμε οτι υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τον Δήμο Αγρινίου και τν εμπορικό σύλλογο της πόλης που αντιτίθεται στην διεξαγωγή του παζαριού!ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό της με αριθ. 13 / 2016 Τακτικής Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ξηρομέρου.
Αριθμός Αποφάσεως : 158/ 2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την τέταρτη (4η) του
μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 , συνήλθε σε Τακτική
Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. Πρωτ.
10163/ 31.10.2016 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυμπεράτου
Σπύρου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών
ευρέθησαν παρόντα Δεκαπέντε (15) Μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπεράτος Σπύρος (Πρόεδρος) 1. Γεωργούλας Κωνσταντίνος
2. Βραχάς Παναγιώτης 2. Καυμενάκης Σπυρίδων
3. Γαζέτας Παναγιώτης 3. Ναούμης Νικόλαος
4. Γκόλιας Παναγιώτης 4. Σόμπολος Απόστολος
5. Κακούρης Ηλίας 5. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα (Δικ.)
6. Κυριάκος Κωνσταντίνος 6. Βελόνας Απόστολος
7. Λαϊνάς Κωνσταντίνος 7. Καρφής Θωμάς
8. Λιβάνης Θεόδωρος 8. Κολοβός Χρήστος
9. Μουρκούσης Βασίλειος 9. Ταμπάκης Ηλίας
10. Πανταζής Απόστολος 10. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης (Δικ.)
11.Ρετούλης Θωμάς 11. Κομπλίτσης Δημήτριος (Δικ.)
12.Τσάρκος Βασίλειος 12. Κατσιπάνος Αναστάσιος
13.Ζορμπάς Ιωάννης (μείζονα μειοψηφία)
14. Γεωργαλής Ηλίας (ελάσσονα μειοψηφία)
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 8ουΘΗΔ) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
15. Τζαχρήστας Παναγιώτης νόμιμα κλήθηκαν
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 8ουΘΗΔ)
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος.
Κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους παρευρέθηκαν οι
Πρόεδροι της Δ.Κ. Αστακού και των Τ.Κ. Βάρνακα, Παπαδάτου, Προδρόμου και Χρυσοβίτσας.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των
Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς
συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του
Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του
θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως έδωσε τον λόγο στον
Δημοτικό Σύμβουλο Βραχά Παναγιώτη, ο οποίος είπε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 <<Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις>> (Α’ 118), οι Δήμοι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα
διεξαγωγής θρησκευτικών ¨Επετειακών Εορτών¨ παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων . Επίσης με το ίδιο
αυτό άρθρο αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του νόμου 3463/2006 << κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων>> και συνδυασμό με το άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης)
και των άρθρων 225 και 226 του ίδιου νόμου , οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίζουν τους όρους διεξαγωγής και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
Στην Τ.Κ. Φυτειών και στη θέση «Κόμβος Κουβαράς» του οικείου οικισμού του Δήμου Ξηρομέρου έχει
καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια (παραδοσιακά) να διοργανώνεται εμποροπανήγυρη μια φορά το
χρόνο και με διάρκεια επτά (7) στρεμμάτων, ο οποίος παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη του στο Δήμο
μας για τον σκοπό της εμποροπανήγυρης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Η καταλληλόλητα χώρου
αυτού έχει κριθεί επανειλημμένως. Ο χρόνος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης γίνεται συνήθως τον
Νοέμβριο. Για το έτος 2016 προβλέπεται να γίνει από 14/11/2016 έως 20/11/2016.
Στον Δήμο μας έχει κατατεθεί αίτηση της κας Γιωργάκη Χρ. Πηνελόπης που έλαβε αρ. πρωτ.
10147/31-10-2016, με την οποία μας ζητεί να αναθέσουμε σε αυτής , διοργανώτρια ούσα πανηγυριών,
την διοργάνωση και λειτουργία της δικιά μας εμποροπανήγυρης.
Με την υπ’ αρ. 01/2016 Απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Φυτειών ομόφωνα αποφάσισε την
αποδοχή της αίτησης αυτής, ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με την υπ’ αρ. 36/2016
γνωμοδοτεί θετικά και εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και καθορισμού
των όρων διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.
Με την παρούσα εισήγηση καλείται το σώμα να αποδειχθεί τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της
Τ.Κ. Φυτειών και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και να εγκρίνει την διεξαγωγή της
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στη θέση << Κόμβος Κουβαράς>> της Τ.Κ. Φυτειών , αναθέτοντας
στην αιτούσα την οργάνωση και λειτουργία της, σύμφωνα με τους εξής όρους:
Η ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως και με δική της ευθύνη και δαπάνη την κατασκευή και ηλεκτροδότηση
των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. Θα καταβάλλει εμπροθέσμως στο ταμείο του Δήμου μας αντίτιμο
παραχώρησης και διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης το οποίο ορίζεται στο ποσό των 30.000€. επιπλέον
αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση και ευθύνη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με το χώρο καθώς και
την ασφαλή στάθμευση των οχημάτων, θα παραδώσει δε το χώρο πλήρως καθαρό μετά το πέρας της
εκδήλωσης. Ο Δήμος Ξηρομέρου θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων εκ του χώρου καθώς
επίσης και την παροχή ύδρευσης.
Οι συμμετέχοντες μικροπωλητές υποχρεούται να προσκομίσουν στο Δήμο μας, προκειμένου να λάβουν
άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, άδεια άσκησης επαγγέλματος , φορολογική ενημερότητα και
απόδειξη της ταμειακής τους μηχανής.
Η άδεια αυτή θα είναι προσωποπαγής και θα ισχύει για όσες ημέρες είναι ο χρόνος της εκδήλωσης ( 7
ημέρες) , μη δυνάμενη να παραχωρηθεί σε άλλον.
Τα είδη προς πώληση θα είναι αυτά που πλανόδιοι μικροπωλητές εμπορεύονται , όπως είδη ένδυσης και
υπόδησης , τάπητες, διάφορα μικροεργαλεία, είδη προικός, γλυκίσματα και τροφές κ.τ.λ.
Εάν ο αριθμός των αιτούντων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος του αριθμού θέσεων πώλησης που θα
αναπτυχθούν , τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από το Δήμο μας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Ο Πρόεδρος Λυμπεράτος Σπύρος λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:
Η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης αυτής δεν θα είναι νόμιμη. Δεν έχει προηγηθεί διαδικασία που
προβλέπει ο Νόμος και δεν μπορεί η διοργάνωση της να γίνει από ιδιώτη, όπως αναφέρθηκε στην
εισήγηση ότι θα συμβεί. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου είναι
αντίθετος στην διεξαγωγή της (ανέγνωσε το σχετικό έγγραφο του Συλλόγου αυτού προς το Δημοτικό
Συμβούλιο). Καταψηφίζω την εισήγηση και δεν εγκρίνω την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης αυτής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την διεξαγωγή εμποροπανήγυρης στην θέση διασταύρωση Φυτειών, στον οικισμό
Κουβαρά της Τοπικής Κοινότητας Φυτειών από την ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ από την 14 Νοεμβρίου
2016 έως και την 20 Νοεμβρίου 2016 με τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
όρους.
2. Αποδέχεται ποσό ύψους 30.000€.

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ