Η δέσµευση για καινούργιο πρόγραµµα Νέων Αγροτών το 2023, η αναθεώρηση της λειτουργίας του Εθνικού Αποθέµατος και των άµεσων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ, απαιτούν την προσοχή των παραγωγών αρχής γενοµένης από τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Συγκεκριµένα, ό,τι δηλωθεί στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης το 2022 θα επηρεάσει:

Πρώτον το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών 2023: Πρόθεση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να ανοίξει το καινούργιο πρόγραµµα Νέων Αγροτών το 2023 µε ενίσχυση που θα φτάνει τα 42.500 ευρώ ανά εκµετάλλευση. Ρόλο εδώ θα παίξει το πότε θα ανοίξει η πρόσκληση. Εφόσον βγει στον «αέρα» εντός της  άνοιξης και πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023, τότε οι εντάξεις θα γίνουν µε βάση τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2022. Ωστόσο, η εµπειρία έχει δείξει πως πάντα υπάρχει µία προδηµοσίευση του Μέτρου πριν την πρόσκληση. Ως εκ τούτου, αν δεν υπάρξει πίεση λόγω προεκλογικής περιόδου, τότε η πρόσκληση θα ανοίξει µετά το καλοκαίρι. Όπως και να έχει οι φετινές αιτήσεις θα µετρήσουν, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Eφόσον παραµείνει σταθερό το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και οι αιτήσεις θα γίνουν µε βάση το ΟΣ∆Ε 2023, όσοι δηλώσουν φέτος  καλλιέργειες µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, θα µείνουν εκτός. Φυσικά, τα παραπάνω βασίζονται στην περασµένη πρόσκληση, και δεν είναι σε καµία περίπτωση σίγουρο ότι θα ισχύσουν και στην επόµενη.

∆εύτερον, τον ορισµό του ενεργού αγρότη: Οι φετινές αιτήσεις θα µετρήσουν για τον ορισµό του ενεργού αγρότη. Όσοι φέτος δεν ξεπεράσουν τα 5.000 ευρώ σε σύνολο άµεσων ενισχύσεων (βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένες, ειδική βάµβακος, προσαύξηση δικαιωµάτων νεαρών), σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο θα θεωρούνται αυτόµατα «ενεργοί» οπότε δεν θα έχουν πρόβληµα µε τις ενισχύσεις τους. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν αγροτική δραστηριότητα µε την προσκόµιση τιµολογίων, το ύψος της οποίας όµως δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί.

Τρίτον, την αναδιανεµητική ενίσχυση: Όπως έχει γίνει γνωστό, αναδιανεµητική ενίσχυση θα λάβουν όσοι δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε του 2023, 20-110 στρέµµατα αροτραίες, 10-40 στρέµµατα δενδρώδεις και 10-170 στρέµµατα βοσκοτόπους. Ωστόσο, αναµένεται να γίνει έλεγχος και στο ΟΣ∆Ε του 2022 για όσους τυχόν δηµιουργήσουν «τεχνηέντος» τις συνθήκες πριµοδότησης. Ο έλεγχος θα αφορά όσους το 2022 δήλωσαν αγροτεµάχια µεγαλύτερα από τα παραπάνω όρια, και το 2023 βρέθηκαν µε λιγότερα στρέµατα.

Τέταρτον το Εθνικό Απόθεµα: Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κάθε δικαιούχος επιτρέπεται να λαµβάνει δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα µόνο µία φορά. Το ίδιο ισχύει και στη νέα ΚΑΠ. Ωστόσο, εδώ µιλάµε για διαφορετική προγραµµατική περίοδο και για το Εθνικό Απόθεµα 2023-2027. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποσαφηνιστεί αν κάποιος λάβει δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα το 2022 ως νεοεισερχόµενος ή νέος αγρότης, αν θα µπορεί να κάνει αίτηση για νέα δικαιώµατα και το 2023 που ξεκινάει η νέα περίοδος, εφόσον τηρεί τις σχετικές προϋποθέσεις

www.agronews.gr/

Από xiromeropress