Αστακος Υδρευση.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11234
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 571 – Π.Δ.Ε. Ενάριθμος έργου: «2014ΣΕ57100004» και είναι εγγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου με Κ.Α. 63-7336.012.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Περιγραφή και χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στην αλλαγή της χάραξης και στην αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς πόσιμου ύδατος από της Πηγές Λάμπρα μέχρι το Αντλιοστάσιο του Αστακού. Συγκεκριμένα, το τμήμα από τον Αύλακα του κάμπου Λεσινίου μέχρι τη Δεξαμενή Λιβανέικων τμήματα Ιβ και ΙΙ της υδραυλικής μελέτης. Ο Αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα κατάλληλων διαστάσεων στον πόδα των πρανών επιχώματος ή ορύγματος και εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της νέας Οδικής Σύνδεσης Ιονίας Οδού με Αστακό. Επίσης, θα τοποθετηθούν σε καθορισμένες θέσεις φρεάτια ειδικών τεμαχίων και λοιπών βαλβίδων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 210 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας (Αρμόδια κ. Ραλάτου Ζαχαρούλα τηλ.2646360530-25 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 3/11/2017, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 8/11/2017, ημέρα Τετάρτη.
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Αστακός, 16/10/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη (17PROC002092993) και η διακήρυξη (17PROC002093037) του διαγωνισμού έχουν ανέβει στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ στις 16-10-2017.
Download this file (2_ΤΕΥΔ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_ΔΙΚΤΥΟ.doc)ΤΕΥΔ 214 kB
Download this file (6Ν60ΩΚΖ-703 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ).pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 150 kB
Download this file (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ_signed.pdf)ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3740 kB

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *