Πράσινο φως για την προσαύξηση των συντάξεων που λαμβάνουν απώτεροι ανιόντες (παππούς, γιαγιά κ.λπ.) ή τρίτοι οι οποίοι ασκούν την επιμέλεια ή γονική μέριμνα ανηλίκου έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

“Δικαιούχοι προσαύξησης γήρατος ή αναπηρίας λόγω τέκνου είναι όχι μόνο οι φυσικοί ή θετοί γονείς ανήλικου τέκνου οι οποίοι είναι εκ του νόμου άμεσα υπόχρεοι για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου και οι κατά πρώτο λόγο υπόχρεοι για τη διατροφή αυτού, αλλά και ο συνταξιούχος απώτερος ανιών (παππούς, γιαγιά κ.λπ.) ή τρίτος στον οποίον έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου βάσει δικαστικής απόφασης αν το πρόσωπο αυτό αποδεδειγμένως επιβαρύνεται πράγματι και με τα έξοδα διατροφής του τέκνου”, αναφέρει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παραπέμποντας σε σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το ΣτΕ σημειώνει πως “ενόψει και του επιδιωκόμενου με τη θέσπιση της προσαύξησης λόγω τέκνου στη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σκοπού (παροχή οικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που συνεπάγεται η συντήρηση, η ανατροφή, η μόρφωση και η επαγγελματική και η εν γένει εκπαίδευση του τέκνου), συνάγεται ότι δικαιούχοι της προσαύξησης είναι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φυσικοί ή θετοί γονείς τέκνου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, οι οποίοι είναι εκ του νόμου άμεσα υπόχρεοι για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου και οι κατά πρώτο λόγο υπόχρεοι για την ανάλογη με τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου που προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ήτοι τους συγκεκριμένους όρους διαβίωσής του, διατροφή αυτού, εισφέροντας ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, εφόσον το ίδιο το τέκνο δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από τα εισοδήματα από την περιουσία του ή την προσωπική εργασία του ή τυχόν άλλα εισοδήματά του”.

Ωστόσο, με την απόφασή του ορίζει ότι “περαιτέρω, δικαιούχος της προσαύξησης είναι ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απώτερος ανιών (παππούς, γιαγιά κ.λπ.) ή τρίτος, στον οποίο έχει ανατεθεί βάσει δικαστικής απόφασης… η άσκηση της επιμέλειας ή του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το πρόσωπο αυτό αποδεδειγμένως επιβαρύνεται πράγματι και με τις αναγκαίες δαπάνες για τη συντήρηση, την ανατροφή, τη μόρφωση και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του τέκνου, δαπάνες που εντάσσονται στο περιεχόμενο της διατροφής του τέκνου, λόγω μη ύπαρξης των άμεσα υπόχρεων προς διατροφή γονέων (εξαιτίας θανάτου ή κήρυξης σε αφάνεια) ή λόγω του ότι οι υπόχρεοι γονείς δεν είναι σε θέση να δώσουν διατροφή, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους διατροφή, ή λόγω του ότι για πραγματικούς ή νομικούς λόγους η δικαστική επιδίωξη της διατροφής εναντίον τους στην ημεδαπή είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ή λόγω του ότι οι γονείς βρίσκονται στο εξωτερικό”.aftodioikisi.gr/

Από xiromeropress