Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Προσλήψεις 5 γυμναστών στο Δήμο Ξηρομέρου

Προσλήψεις 5 γυμναστών στο Δήμο Ξηρομέρου

Προσλήψεις 5 γυμναστών στο Δήμο Ξηρομέρου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, πέντε (5) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία
αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020- 2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού, κτίριο Παιδικού Σταθμού-ΚΔΑΠ Α όροφος) , τηλ. επικ. 2646041482 κατά τις ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την 5/10/2020 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και την 16/10/2020 (Αρμόδιος κος Μάντζαρης Ελευθέριος) Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ