Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Προσφυγή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κατά της...

Προσφυγή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου –Δυτ. Ελλάδας- Ιονίου για την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Γουργουβλή


«Προσφυγή του Δήμου ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κατά της πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου –Δυτ. Ελλάδας- Ιονίου με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, στη θέση «Γούργουβλη»».

Ευθύς εξαρχής η επιτροπή Ποιότητας ζωής και το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, , το Τοπικό συμβούλιο του Θυρρείου καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησαν αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».
Πάραυτα με το αριθμ. πρωτ. 161950/24/7/2017 του Συντονιστή Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου –Δυτ. Ελλάδας- Ιονίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και ο Δήμος αιτείται να ακυρωθεί η εν λόγω πράξη
Δείτε την προσφυγή
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Άρθρου 1 παρ. 2 ν. 2503/1997
Του Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας», ο οποίος εδρεύει στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 161950/24/07/2017 πράξης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
Με την προσβαλλόμενη πράξη του Συντονιστή της της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία του έργου: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γουργουβλή», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».
Ευθύς εξαρχής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τη απόφασή της υπ’ αριθμ. 1/2017 γνωμοδότησε αρνητικά για την έγκριση των ως άνω ζητούμενων Π.Ο. (συνημμένο υπ’ αριθμ. 1). Αρνητικά γνωμοδότησε και η Τοπική Κοινότητα Θυρρείου με την υπ΄αριθμ. 4/2017 απόφαση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου (συνημμένο υπ’ αριθμ. 2).
Εν συνεχεία και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την υπ’ αριθμ. 159/2017 απόφασή του γνωμοδότησε με πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση αρνητικά ως προς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου (συνημμένο υπ’ αριθμ. 3).
Εξάλλου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την με αριθμό 20/2017 απόφασή της γνωμοδότησε αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος [Συνημμένο 4 απόσπασμα εκ του με αριθ. 4/2017 πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΩΠΤ7Λ6-83Π)].
Παρά ταύτα ο Συντονιστής προχώρησε στην έκδοση της ως άνω πράξης με την οποία ενέκρινε τους Π.Ο. του ως άνω έργου. Ο εν λόγω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37674, ΦΕΚ 2471 B΄/10-8-2016, κατατάσσεται στην Α κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων και υποκατηγορία 2 (Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Α/Α: 5, (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων) Υποκατηγορία: Α2 (0,5 < Ρ < 10 MW). Το έργο αφορά την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1,0 MWe, με μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 8.160.000 kWh.
Η θέση του έργου βρίσκεται στην θέση Γουργουβλή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, στη Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου της Τοπικής Κοινότητας Θυρρείου της Π.Ε. Αιτ/νίας. Η Θέση του γηπέδου έχει επιφάνεια 8.239,82 τ.μ. και γειτνιάζει με την Ν.Ε.Ο Ακτίου-Αμβρακίας η οποία βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. Η εικόνα μιας τέτοιας μονάδας επί της εν λόγω υπό κατασκευή οδού υποβαθμίζει οπτικά το περιβάλλον και δημιουργεί άσχημη εντύπωση στους διερχόμενους οδηγούς και επισκέπτες ως προς τον χαρακτήρα του Δήμου μας.
Σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση ~ 2100 m νοτιοανατολικά βρίσκεται η Τοπική Κοινότητα Δρυμού με 600 περίπου μόνιμους κατοίκους, σε απόσταση 4.600 m βορειοδυτικά βρίσκεται η Τοπική Κοινότητα Παλιαμπέλων με 1.000 περίπου κατοίκους ενώ η απόσταση από την Βόνιτσα είναι περίπου 10 km. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει οικισμός 50 και πλέoν ετών (Γουργουβλή) και η απόσταση του έργου από τις πρώτες μόνιμες κατοικίες είναι στα 60 μέτρα, κάτι που ουδόλως ελήφθη υπόψη από την προσβαλλόμενη πράξη.
Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, κάτι που δικαιολογεί το προφανές έννομο συμφέρον μας για την άσκηση της παρούσας, δοθέντος ότι η κατασκευή του εν θέματι έργου στη δεδομένη θέση θίγει και υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος, όπως αναλυτικά εκτίθεται στη συνέχεια. Ενόψει των ανωτέρω κατά της προσβαλλόμενης πράξης ασκούμε την παρούσα προσφυγή και ζητούμε την ακύρωση αυτής για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
Β. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.
1. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Όπως έχει επανειλημμένως κριθεί νομολογιακώς καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των νόμων 1650/1986 και 3325/2005, χωρίς να έχει διαφοροποιηθεί η σχετική νομολογία με την θέσπιση του ν. 4014/2011, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων (όπως η προκείμενη) που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις και για τις οικιστικές περιοχές και για το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή, ενόψει των ορισμών των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, μόνον σε περιοχές, οι οποίες εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ειδικώς ως περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση.
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται τόσο στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής δραστηριότητας, όσο και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.
Ο καθορισμός των ανωτέρω περιοχών πρέπει να γίνεται με την έγκριση των προβλεπομένων στην οικεία νομοθεσία [βλ. π.χ. ν. 2508/1997 (Α΄ 124), άρθρο 24 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως ήδη ισχύει] σχεδίων χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως είναι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια [ΓΠΣ] για τον αστικό και τον περιαστικό χώρο, τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης [ΣΧΟΟΑΠ] για τον μη αστικό χώρο, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων [ΠΟΑΠΔ]. Μετά την έγκριση δε των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα ανωτέρω σχέδια, με τα οποία προβλέπονται οι επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις γης και οι λοιποί όροι για την υποδοχή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, πρέπει να εκπονούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προτάσεις του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, μέσω της βαθμιαίας εξειδικεύσεως στα διαδοχικά στάδια του σχεδιασμού των προβλεπομένων στο ως άνω Πλαίσιο κριτηρίων, η τήρηση των γενικών επιλογών του περιφερειακού σχεδιασμού και να επιτυγχάνεται η συνεκτική διαχείριση του χώρου, να παραμένει δε στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας η ανάπτυξη που επιδιώκεται. Κατά συνέπεια, δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή η εγκατάσταση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή που δεν έχει αναγνωρισθεί με διοικητική πράξη ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας.
Στον κανόνα αυτόν δεν υπάγονται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3325/2005, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής οχλήσεως, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την επεξεργασία προϊόντων αγροτικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας ή δασοπονίας παραγόμενων κατά παράδοση στην περιοχή όπου εγκαθίσταται η μονάδα επεξεργασίας τους, στην προκείμενη περίπτωση, όμως, δεν πρόκειται για την ως άνω εξαίρεση.
Για την θέση όπου προβλέπεται να χωροθετηθεί η ως άνω μονάδα, ισχύει το με αριθ. 25297/09-10-2003 (ΦΕΚ 1470/Β/09-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε». Ισχύουν, επίσης, οι προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην απόφαση υπ’ αριθ. 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄2464), άρθρο 18 (παρ.1,2,3,4,5) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης. Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στην περιοχή του έργου και στη συγκεκριμένη θέση δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), ούτε εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.). Πρέπει, όμως, να τονισθεί ότι στο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. του Δήμου μας δεν προβλέπεται η δυνατότητα κατασκευής μονάδων του εν λόγω είδους στην επίμαχη περιοχή.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν έχει καθορισθεί η επίμαχη περιοχή ως περιοχή για την ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας η οποία αν και αναφέρεται στη χρήση Α.Π.Ε. είναι ιδιαίτερα επιβλαβής περιβαλλοντικά. Για τη νομιμότητα της έγκρισης της Μ.Π.Ε., επομένως, έπρεπε να είχε προηγουμένως καθορισθεί η επίμαχη περιοχή ως προοριζόμενη για την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, με την έγκριση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης, ζώνης για την οργανωμένη ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων ή άλλης αντίστοιχης ζώνης, κάτι που δεν συμβαίνει. Επομένως δεν είναι επιτρεπτή η κατασκευή της επίμαχης μονάδας στην ως άνω θέση και η προσβαλλόμενη πρέπει να ακυρωθεί πρωτίστως για τον λόγο αυτόν.
Πέραν αυτού, η προσβαλλόμενη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το με αριθ. 25297/09-10-2003 (ΦΕΚ 1470/Β/09-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε» το οποίο ως προς τις Α.Π.Ε. προβλέπει ότι: «Ενέργεια- Διασύνδεση της περιφέρειας με το δίκτυο φυσικού αερίου.- Aνάπτυξη ηπίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σεβασμό στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (υδροδυναμικής, ηλιακής, αιολικής, όπως και της ενέργειας από βιομάζα με εισαγωγή ενεργειακών καλλιεργειών σε κατάλληλες περιοχές).».
Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η βιομάζα διακρίνεται σαφώς από τα βιορευστά αφού κατά το άρθρο 15 του ν. 4062/2012 βιομάζα συνιστά το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste), ενώ βιορευστά είναι τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.
Η εν λόγω μονάδα, επομένως, δεν συνιστά ήπια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επειδή η καύσιμη ύλη προέρχεται από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια. Κατ’ ουσίαν, αν και χαρακτηρίζεται ως Α.Π.Ε. πρόκειται για ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα δεδομένης της συγκέντρωσης προς καύση φυτικών ελαίων κάθε είδους. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. που δεν προβλέπει καν τέτοιες μορφές Α.Π.Ε. που δεν είναι ήπιες.
Εντελώς επικουρικά, ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι με τις προαναφερόμενες διατάξεις που διέπουν από πολεοδομικής απόψεως την επίμαχη περιοχή προβλέπεται ότι είναι μεν κατ’ αρχήν επιτρεπτή η άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές, το γεγονός ότι δεν έχουν καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες ή ανάλογες περιοχές ή ζώνες, αναγνωριζόμενες κατά τρόπο συγκεκριμένο, με διοικητική πράξη εκδιδόμενη δυνάμει των οικείων διατάξεων, ως προοριζόμενες για την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης μονάδας ή κατηγορίας μονάδων, επιβάλλει τουλάχιστον την αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσεως στην οποία επιχειρείται η εγκατάσταση της μονάδας. Η αξιολόγηση δεν έλαβε χώρα με την προσβαλλόμενη πράξη.
Ειδικότερα δεν αξιολογήθηκε:
α)η γειτνίαση της συγκεκριμένης μονάδας προς οικίες του οικισμού Γουργουβλή που βρίσκονται σε απόσταση 60 μέτρων έως 500 μέτρων από την μονάδα. Είναι αδιανόητο να επιτραπεί η λειτουργία μιας τόσο οχλούσας μονάδας σε απόσταση 60 μέτρων από υφιστάμενες κατοικίες.
β) η γειτνίαση της συγκεκριμένης μονάδας προς φυσική πηγή (πηγή Φουσκίδι) ευρισκόμενη σε απόσταση 65 μέτρων.
γ) η γειτνίαση με τον Αμβρακικό Κόλπο, αν και η προσβαλλόμενη βεβαιώνει ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού στην Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Ανεξαρτήτως, δηλαδή, του αν επιτρέπεται η σχετική δραστηριότητα, ενόψει της ιδαίτερης επιβάρυνσης του Αμβρακικού κόλπου ώφειλε να δερευνηθεί η επίδραση της μονάδας στο εξαιρετικά ευαίσθητο αυτό οικοσύστημα.
δ) Το γεγονός ότι στην επίμαχη περιοχή ευρίσκεται καλλιεργήσιμη γη υψηλής παραγωγικότητας (κάμπος του Θυρρείου) εκτάσεως τουλάχιστον 5.000 στρεμμάτων, την οποία επισκέπτονται οι γεωργοί δημότες μας για την εκτέλεση των γεωργικών τους εργασιών. Στην ίδια περιοχή υπάρχει επίσης μεγάλο κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Η καύση φυτικών ελαίων στην εν λόγω περιοχή θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό γεωργών και κτηνοτρόφων που εργάζονται καθημερινά πλησίον της μονάδας. Ουδεμία πρόνοια έχει ληφθεί σχετικά.
Προεχόντως, όμως, ουδόλως αξιολογήθηκε αν η επίμαχη μονάδα ήταν δυνατό να χωροθετηθεί σε άλλη περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ρητώς ως περιοχή υποδοχής των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή περιοχή που εν τοις πράγμασι λειτουργούν ήδη τέτοιες δραστηριότητες (π.χ στην περιοχή «ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ» Αστακού , η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική περιοχή). Ουδεμία τέτοια μέριμνα ελήφθη με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία ενέκρινε την χωροθέτηση της επίμαχης μονάδας σε μια παρθένα περιοχή. Εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης δεν εξετάσθηκαν με την προσβαλλόμενη, η οποία για το λόγο αυτό είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει, επομένως, για τους ανωτέρω λόγους να ακυρωθεί.
2.ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
Η προσβαλλόμενη πράξη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη δεδομένου ότι δεν έλαβε καθόλου υπόψη της ότι στην περιοχή υφίσταται οικισμός 50 και πλέον ετών (Γουργουβλή). Η απόσταση της μονάδας από τις πρώτες μόνιμες κατοικίες (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 239648.342 , Υ: 4309012.454) είναι στα 60 μέτρα, (Χ: 239723.748 , Υ: 4308981.365) 70 μέτρα, (Χ: 239811.061 , Υ: 4308945.647) 120 μέτρα (Χ: 239529.279 , Υ: 4309060.079) 160 μέτρα και προς τις υπόλοιπες έως 500 μέτρα. Η ύπαρξη οικισμού στην προκείμενη περιοχή προκύπτει από την πιο πρόσφατη απογραφή η οποία αναφέρει μόνιμο πληθυσμό 21 κατοίκων (ΦΕΚ Β 698/20-03-2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής -Φύλο 10713 ή Σελίδα 239 α/α 11598 όπου αναφέρει 21 Μόνιμους Κατοίκους).
Το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη Α.Ε.Π.Ο. δεν λαμβάνει καν υπόψιν της τον εν λόγω οικισμό ο οποίος ευρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο παλαιόθεν και μάλιστα ενδεχομένως προ του 1923 καθιστά αυτή πλημμελώς τεκμηριωμένη και ελλιπή, εφόσον παραλείπει να συνεκτιμήσει τις συνέπειες τις επίμαχης μονάδας στην εν θέματι περιοχή. Η καύση φυτικών καυσίμων στην περιοχή είναι δεδομένο ότι θα έχει δυσβάστακτες συνέπειες στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και θα επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα με δεδομένες τις δυσμενείς συνέπειες στην υγεία των μονίμων κατοίκων αλλά και των εργαζομένων στην οικεία περιοχή όπου, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός γεωργών και κτηνοτρόφων.
Σημειωτέον ότι η παράλειψη της Διοίκησης να ορίσει χρήσεις γης ενός οικισμού δεν μπορεί, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος, να έχει ως συνέπεια να καθίσταται επιτρεπτή οποιαδήποτε χρήση εντός του οικισμού, ούτε, βεβαίως, την απαλλάσσει από την υποχρέωση να τηρήσει τη συνταγματική επιταγή να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του οικισμού και να διαμορφώνονται για τους κατοίκους του συνθήκες ικανοποιητικών όρων διαβίωσης, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να επιδεινώνονται, όπως αναπόφευκτα θα συμβεί από την κατασκευή και λειτουργία της επίμαχης μονάδας.
3. ΥΠΑΡΞΗ ΟΜΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.
Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη διότι αγνόησε πλήρως και δεν έλαβε υπόψη της ότι από την θέση του έργου και δυτικά αυτού σε απόσταση 65 μέτρων υπάρχει η φυσική πηγή Φουσκίδι, (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 239626.513 , Υ: 4309179.142) από αμνημονεύτων ετών με φυσική ροή η οποία αρδεύει τα κτήματα της περιοχής, ποτίζει το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής, αλλά και της πανίδας της περιοχής και μάλιστα είναι η κύρια πηγή και η μεγαλύτερη σε σταθερή παροχή νερού. Τους χειμερινούς, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του έτους εν μέρη, εκβάλλει σε απόσταση 1800 μέτρων περίπου ανατολικά, βορειοανατολικά στον Αμβρακικό κόλπο. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου του υπό κατασκευή έργου από δυτικά προς ανατολικά διέρχεται αρδευτικό κανάλι της προαναφερόμενης πηγής Φουσκίδι. Στο νότιο τμήμα του προτεινόμενου έργου και σε απόσταση 100 μέτρων (Χ: 239707.211 , Υ: 4308949.615) υπάρχει ιδιωτική γεώτρηση για άρδευση. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχουν ελαιόδενδρα και όλα τα κτήματα είναι σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Η προσβαλλόμενη Α.Ε.Π.Ο. καθώς και η Μ.Π.Ε. ουδόλως έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα και για το λόγο αυτόν ουδόλως αξιολογούν τις επιπτώσεις της υπό κατασκευή μονάδας στα ως άνω επιφανειακά ύδατα, που αποτελούν πολύτιμο περιβαλλοντικό κεφάλαιο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η προσβαλλόμενη ουδόλως αποκλείει το ενδεχόμενο διαρροής είτε ορυκτελαίων είτε φυτικών καυσίμων.
Κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη είμαι μη νόμιμη ως πλημμελώς αιτιολογημένη και για το λόγο αυτόν.
4. ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΗ.
Επιπροσθέτως και επικουρικώς, ως προελέχθη, τα όργανα του Δήμου μας αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησαν αρνητικά ως προς την έγκριση της ως άνω Μ.Π.Ε..
Οι ως άνω γνωμοδοτήσεις από νομικής απόψεως συνιστούν απλή γνώμη. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η απόκλιση του αποφασίζοντος οργάνου από την απλή γνώμη πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Στην προκείμενη περίπτωση, όμως, το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση όργανο δεν έχει έστω στοιχειωδώς απαντήσει στις αιτιάσεις των οργάνων του Δήμου μας που επέβαλαν την αρνητική γνωμοδότηση.
Ειδικότερα, στην απόφαση 159/2017 του Δ.Σ. του Δήμου μας εξετέθησαν τα ακόλουθα: « Στο Δήμο δεν υπάρχουν χωροθετημένες χρήσεις γης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ της ΔΕ Ανακτορίου, στην οποία υπάγεται η περιοχή εγκατάστασης της συγκεκριμένης δρστηριότητας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας σε ζητούμενες χωροθετήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ασάφεια στο ζήτημα της χωροθέτησης αφού υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για τη δημιουργία ηλιακού πάρκου ενώ αναφέρεται «…η πρόβλεψη αγοράς οικοπέδου από τη ΒΙ.ΠΕ»…. (σελ 10 μελέτης). Ασάφεια εντοπίζεται ως προς το θέμα της πρώτης ύλης. Φαίνεται ότι τα βιορευστά στην ουσία είναι χρησιμοποιημένα τηγανέλαια για τα οποία αναφέρονται γενικές προδιαγραφές, χωρίς να προκύπτει η προέλευσή τους (συλλογή από επιχειρήσεις της περιοχής ή εισαγωγή από προμηθευτή). Η προέλευση προσδιορίζει τη μεταφορική αλυσίδα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από οχήματα μεταφοράς καθώς και την ακριβή σύσταση των αερίων ρύπων. Επιπλέον ως αναφορά τους αέριους ρύπους αναφέρονται γενικά τα όρια που τίθενται από τη νομοθεσία χωρίς να περιγράφεται με σαφήνεια το σύστημα αντιρρύπανσης των ΜΕΚ. Δεν προκύπτουν από κάποιο διάγραμμα μάζας οι αναμενόμενες ποσότητες καυσαερίων ώστε να τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση. Αντί αυτού στη σελ. 31 αναφέρεται σε 100,00m3 αερίου μίγματος συγκεκριμένης σύστασης και βάσει αυτού προκύπτουν οι αέριες εκπομπές, συσχετισμός που δε μπορεί να στοιχειοθετηθεί.».
Καμία από τις ως άνω αντιρρήσεις – αιτιάσεις του Δήμου μας δεν απαντήθηκε κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο. Ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη είναι πλημμελώς αιτιολογημένη. Οι ως άνω αιτιάσεις είναι αυτονόητο ότι επαναφέρονται με την παρούσα προσφυγή μας.
5. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ.
Επικουρικώς, από τη λειτουργία της επίμαχης μονάδας παρίσταται βέβαιη η μόλυνση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία υπάρχουν ελαιόδενδρα και κτήματα σε γη υψηλής παραγωγικότητας (κάμπος Θυρρείου) μεγάλξς έκτασης (5.000,00 στρ.), και καλλιέργειες για τις οποίες επιδοτούνται οι κάτοικοι- αγρότες του Δήμου μας . Όμως οι καλλιέργειες αυτές δεν είναι συμβατές με την παραπάνω λειτουργία της επιχείρησης που θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει στην ίδια περιοχή, δεδομένου ότι στη Μ.Π.Ε. δεν προβλέπεται η ύπαρξη μόνιμου εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου (φίλτρου για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος αναλυτής), ο οποίος θα μετρά σε πραγματικό χρόνο το είδος των ρύπων που εκπέμπονται. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η ανεξέλεγκτη λειτουργία της μονάδας και για λόγους προστασίας της υγείας των δημοτών μας που έχουν τα κτήματά τους αλλά και τις οικίες τους πλησίον της μονάδας.
Περαιτέρω, η εν λόγω μονάδα πρόκειται να προκαλέσει αποκλειστικά περιβαλλοντική υποβάθμιση, χωρίς να έχει ουδεμία αναπτυξιακή ωφέλεια για το Δήμο μας, έστω και σε επίπεδο απασχόλησης, που θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της κατασκευής της. Ειδικότερα είναι δεδομένο ότι από τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων ελαίων θα προκύψει περιβαλλοντική ρύπανση, όπως επίσης και από την καύση αυτών. Ο Δήμος μας δεν επωφελείται ούτε κατ’ ελάχιστον από την οχληρή αυτή δραστηριότητα καθώς το ανθρώπινο δυναμικό που προβλέπεται να τη στελεχώσει είναι ελάχιστο και καμία διασφάλιση δεν υφίσταται ότι θα προέρχεται από τους ντόπιους κατοίκους που θα υποφέρουν τις σχετικές εκπομπές.
Περαιτέρω, η κατασκευή της εν λόγω μονάδας πλησίον της Ν.Ε.Ο Ακτίου-Αμβρακίας προκαλεί οπτική υποβάθμιση της περιοχής ορατή από μεγάλο αριθμό διερχομένων οδηγών και επισκεπτών της περιοχής.
Πρέπει επομένως να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και για τον πρόσθετο αυτόν λόγο.
6. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ.
Επιπροσθέτως, η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση νόμου.
6.1. Για την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση βιορευστών απαιτείται Άδεια Διάθεσης σύμφωνα με το ν. 3054/2002 (Α΄230), άρθρ. 5Α. Η προσβαλλόμενη σε κανένα σημείο της προβλέπει ότι η επίμαχη μονάδα θα πρέπει να προμηθεύεται τα βιορευστά από κάτοχο τέτοιας άδειας, κατά σαφή παράβαση της ως άνω διάταξης.
6.2. Σύμφωνα με την υα οικ.175700/14.04.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (Β΄1212/26.04.2016), υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας (άρθρ. 7, παρ. 1, περ. γ) είναι οι τελικοί αποδέκτες/καταναλωτές του βιορευστού, προς ενεργειακή αξιοποίηση, δηλ. οι εκμεταλλευτές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιορευστά, τα ενεργειακά προϊόντα των οποίων προσμετρούνται στην επίτευξη των εθνικών στόχων ν. 3468/2006, άρθρ. 1, ή έχουν λάβει ή λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης έναντι εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), οι οποίοι και υποχρεούνται στην απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τις εισερχόμενες στις εγκαταστάσεις τους πρώτες ύλες καυσίμων βιορευστών. Ουδεμία σχετική πρόβλεψη περιέχει η προσβαλλόμενη που αρκείται σε μια όλως γενική αναφορά στα άρθρα 20, 21 και 22 του Ν. 4062/2012 και της ΚΥΑ οικ. 175700/2016, χωρίς καμία περαιτέρω εξειδίκευση.
Γ. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄107) ορίζεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού». Στο δε άρθρο 8 του ν. 3200/1955 (Α΄97) ορίζεται ότι «1. Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου επιτρέπεται εις πάντα ενδιαφερόμενον προσφυγή διά παράβασιν νόμου ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως ή εάν η απόφασις δεν δημοσιεύεται, από της κοινοποιήσεως ή άλλως αφ’ ης έλαβε γνώσιν. 2.. Η προσφυγή κατατίθεται εις την Νομαρχίαν ή το αρμόδιον Υπουργείον επί αποδείξει … 3. Ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει ν’ αποφασίση εντός εξήκοντα ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν. 4…».
Επομένως η παρούσα Προσφυγή παραδεκτώς ασκείται ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περαιτέρω ασκείται εμπροθέσμως εφόσον δεν έχει παρέλθει τριακονθήμερο από την έκδοση (πολλώ μάλλον την δημοσίευση) της προσβαλλόμενης πράξης.
Τέλος, το έννομο συμφέρον του Δήμου μας είναι πρόδηλο, όπως εξετέθη ανωτέρω, δεδομένου ότι με τη προσβαλλόμενη απόφαση βλάπτεται το περιβάλλον εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου μας.
Επειδή η παρούσα ασκείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς.
Επειδή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
Επειδή προσκομίζουμε την υπ΄αριθμ. 134/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ.: 161950/24/ 07/2017 πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».
Βόνιτσα, 16-08-2017
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

0Shares
LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ