Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

%ce%bf%ce%b1%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b4%ce%b4%ce%b4%ce%b4%ce%b4%ce%b4
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.
Προϋποθέσεις
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Ωφελούμενοι-Άνεργοι
Από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν όσοι άνεργοι δικαιούνται την «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», η οποία χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας.
Ποσό επιχορήγησης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο φάσεις: Η α’ φάση του προγράμματος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα, το οποίο υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης (όπως αυτή ορίζεται στην επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας και μέχρι 12 μήνες) και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ή έχει δικαιωθεί ο επιδοτούμενος άνεργος. Η β΄ φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ή στο 100% αυτών σε περίπτωση που έχει υλοποιηθεί κατάρτιση.
Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα, χωρίς επιχορήγηση.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος
1.750.000€ α’ φάση
91.560.000€ β΄ φάση
Περίοδος υποβολής
Από 19/12/2011 μέχρι καθορισμού της λήξης με σχετική απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ.
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

0Shares