Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της Βόνιτσας. Η συνεδρίαση αυτή είναι σημαντική καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που αφορούν τόσο τη βελτίωση των υποδομών όσο και την καθημερινή λειτουργία του δήμου.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών: Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό επιτροπής και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού.
  • Εξουσιοδότηση Δημάρχου για Υπογραφή Πρόσθετης Πράξης στο Έργο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Κατούνας: Στο δεύτερο θέμα, η επιτροπή θα συζητήσει την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της τέταρτης πρόσθετης πράξης που αφορά την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης στην Κατούνα. Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Καθορισμός Ειδικοτήτων για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου: Η τρίτη συζήτηση θα επικεντρωθεί στον καθορισμό των ειδικοτήτων που θα απαιτηθούν για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2024. Η απόφαση αυτή θα καλύψει τις ανάγκες του δήμου σε διάφορους τομείς.
  • Κατανομή Ανθρωποωρών για Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων: Το τέταρτο θέμα αφορά την κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το διδακτικό έτος 2024-2025. Η απόφαση αυτή είναι σημαντική για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού.
  • Έγκριση 2ου Πρακτικού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Γάλακτος: Η πέμπτη συζήτηση θα αφορά την έγκριση του δεύτερου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το έτος 2024. Η προμήθεια αυτή είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
  • Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Φορέα ΦοΔΣΑ: Το έκτο θέμα αφορά την τροποποίηση της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και του Φορέα ΦοΔΣΑ. Η σύμβαση αυτή καλύπτει διάφορες πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων και η τροποποίησή της αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτικών αναγκών.
  • Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου και Αποζημίωση Δαπανών Μετακίνησης: Το έβδομο και τελευταίο θέμα αφορά την έγκριση της μετακίνησης του δημάρχου, την εξειδίκευση της πίστωσης και την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης.

Η συνεδρίαση αυτή της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν είναι κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργίας του δήμου. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων και την ποιότητα ζωής τους.

Οι δημότες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας καλούνται να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση και να ενημερωθούν για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Η συμμετοχή και η ενημέρωση των δημοτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του δήμου.

 

Από xiromeropress