Αστακός 19/4/2024
Αριθμ. Πρωτ: 5307
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς:
1. Δήμαρχο Ξηρομέρου
2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ξηρομέρου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ξηρομέρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 2ου Διμήνου 2024, στις 22 Απριλίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 67Α του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν καθώς και της αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:….
Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):
1. Σφαγεία Αστακού: Nα μας ενημερώσει η Δημοτική Αρχή ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Πανταζή Απόστολου).
2. Ενημέρωση σχετικά με ακίνητο (κτίριο) του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Κανδήλας (Λάκα Παναγίας). (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Γαλούνη Ερωτόκριτου).
Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (μέχρι 2):
1. Δημιουργία Πάρκινγκ στην πόλη του Αστακού. (Θέμα της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού).
2.Μελέτη για ασφαλτόστρωση από τα όρια της Κοινότητας Φυτειών μέχρι τα όρια της Κοινότητας Σκουρτούς θέση Μανελόπη. (Θέμα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σκουρτούς).
Σχετική η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ

Από xiromeropress