Σε κοινό δελτίο τύπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το Υπουργείο Τουρισμού ενημερώνουν ότι τίθεται από σήμερα, 3 Ιουλίου 2024 σε δημόσια διαβούλευση το «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο(ΕΧΠ) για τον Τουρισμό» και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ). Για τη διατύπωση απόψεων από τους ενδιαφερόμενους, παρέχεται χρόνος έως  τις 15 Σεπτεμβρίου, υπερκαλύπτοντας τη νομικά προβλεπόμενη προθεσμία των 35 ημερών. Το αποτέλεσμα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΧΠ θα είναι η ενσωμάτωση στο Σχέδιο όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της χώρας μας.

 

Το νέο ΕΧΠ για τον Τουρισμό έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στον Χωροταξικό Σχεδιασμό, μετά την ακύρωση από το ΣτΕ των προηγούμενων ΕΧΠ Τουρισμού των ετών 2009 και 2013.

Σύμφωνα με τους χάρτες οι οποίοι συνοδεύουν τη δημόσια διαβούλευση, για το Δήμο Ξηρομέρου η κατηγοριοποίηση των τριών Δημοτικών Ενοτήτων που τον αποτελούν είναι, ΔΕ Αλυζίας εντάσσεται στις Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξηςΔΕ Αστακού εντάσσεται στις μη αναπτυγμένες περιοχέςΔΕ Φυτειών εντάσσεται στις μη αναπτυγμένες περιοχές. (Εικόνα 1)
Για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας οι δύο Δημοτικές Ενότητες ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου εντάσσονται στις Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης, ενώ η ΔΕ Μεδεώνος εντάσσεται στις μη αναπτυγμένες περιοχές.(Εικόνα 1)

Εικόνα 1
Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το χάρτη της Περιφέρειας Ιονίων νήσων οι Εχινάδες εντάσσονται στις αναπτυσσόμενες περιοχές, ενώ τα νησιά Καστός και Κάλαμος εντάσσονται στις μη αναπτυγμένες περιοχές.(Εικόνα 2)
Εικόνα 2
Με ποιο τρόπο έγινε η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου.

Ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται με βάση:

α) Τη χωρική διάρθρωση του τουριστικού φαινομένου

Οι περιοχές στις οποίες κατηγοριοποιείται ο εθνικός χώρος (1.034 Δημοτικές Ενότητες), με βάση τη χωρική διάρθρωση των τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής:

Α) Περιοχές ελέγχου (18 Δ.Ε.)

Β) Αναπτυγμένες περιοχές (84 Δ.Ε.)

Γ) Αναπτυσσόμενες περιοχές (139 Δ.Ε.)

Δ) Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης (265 Δ.Ε.)

Ε) Μη αναπτυγμένες περιοχές (528 Δ.Ε.)

Προσδιορίζονται κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, ανά κατηγορία περιοχών.

β) Τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το ειδικό καθεστώς κάποιων περιοχών

Περιλαμβάνονται:

Περιοχές με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

– Μητροπολιτικές περιοχές

– Νησιά

– Παράκτια ζώνη

– Ορεινές περιοχές

Κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς

– Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών

– Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

– Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι

Προσδιορίζονται κατευθύνσεις και ρυθμίσεις, ανά κατηγορία περιοχών.
γ) Τη χωροθέτηση ειδικών μορφών τουρισμού και τουριστικών υποδομών

Προσδιορίζονται κατευθύνσεις για ειδικές μορφές τουρισμού και τις σχετιζόμενες με αυτές τουριστικές υποδομές. Ως ειδικές μορφές τουρισμού είναι οι εξής:

– Τουρισμός υπαίθρου

– Αθλητικός Τουρισμός

– Θαλάσσιος Τουρισμός

– Πολιτιστικός Τουρισμός

– Θρησκευτικός-Προσκυνηματικός Τουρισμός

– Συνεδριακός τουρισμός

– Τουρισμός υγείας

Σημειώνεται ότι με το ΕΧΠ δίνονται κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Παρέχεται η δυνατότητα στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό Α’ επιπέδου (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια κ.λπ.) να εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις – ρυθμίσεις του παρόντος ΕΧΠ σε επίπεδο διοικητικής υποενότητας ή τμήματος αυτής, εφόσον αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ανάλυσης στο επίπεδο της κλίμακας του αντίστοιχου σχεδιασμού.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται προτάσεις για τις αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές, όπως: μεταφορικές υποδομές, σταθμοί εισόδου, ύδρευση, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, υποδομές υγείας.

Σκοπός και στρατηγικοί στόχοι

Με το εν λόγω ΕΧΠ για τον Τουρισμό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποσκοπεί στον προσδιορισμό μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων, καθώς και στρατηγικών κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο, για τη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας.

Ειδικότερα, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στοχεύει, μέσω χωρικών εργαλείων:

α) Στη στήριξη της αυξητικής δυναμικής του Ελληνικού τουρισμού και στην παγίωση της χώρας ως ανταγωνιστικού παγκόσμιου προορισμού, με την προσφορά κατάλληλης γης και χωροθετικών όρων, που θα διευκολύνουν τις τουριστικές επενδύσεις.

β) Στην υποστήριξη θεματικών μορφών τουρισμού παράλληλα με τον τουρισμό ήλιου-θάλασσας, την προώθηση σύγχρονων τουριστικών προϊόντων και καταλυμάτων (νέων και υφιστάμενων) υψηλής ποιότητας, και την ισορροπία μεταξύ κλασικών και αναδυόμενων τουριστικών μοντέλων (όπως ιδίως ο τουρισμός διαμοιρασμού και η τουριστική κατοικία).

γ) Στις διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών μορφών τουρισμού, με βάση την έννοια της σύνθετης τουριστικής εμπειρίας και της πολλαπλότητας των τουριστικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών κ.λπ.).

δ) Στη μείωση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων τουριστικής ανάπτυξης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, με εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων διαφόρων περιοχών.

ε) Στη χωρική οργάνωση του τουρισμού, με άξονες την ενίσχυση των οργανωμένων μορφών χωροθέτησης, την καινοτομία στο τουριστικό προϊόν, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, την ολοκληρωμένη διαχείριση των προορισμών, την αντιμετώπιση φαινομένων υπερτουρισμού, αξιοποιώντας με κατάλληλο τρόπο την ιδιαιτερότητα της ανομοιογένειας του εθνικού χώρου.

στ) Στην απλούστευση των διαδικασιών χωροθέτησης και τον συντονισμό όλων των βαθμίδων σχεδιασμού που επηρεάζουν τον τουρισμό.

ζ) Στην προσαρμογή του τουρισμού στην Κλιματική Αλλαγή.

η) Στην προώθηση υποδομών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος αναγκαίων για την τουριστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανόμενων των μεταφορών, των περιβαλλοντικών υποδομών, και των ψηφιακών υποδομών.

 

Πληροφορίες για τη διαβούλευση του νέου ΕΧΠ για τον Τουρισμό και της ΣΜΠΕ

Α) Οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου του ΕΧΠ για τον Τουρισμό, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, είναι διαθέσιμα μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου:

ΕΧΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ διαβούλευση

Β)  Το ενδιαφερόμενο κοινό δύναται να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις της αρμόδιας αρχής (sec.dipa@prv.ypeka.gr) και της αρχής σχεδιασμού (diavoulefsi.exp.tourismos@prv.ypeka.gr), έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Από xiromeropress