ypiresies_viologika_3
Στην Ένωση Αγρινίου έχει δημιουργηθεί ένα από τα πλέον δραστήρια και παραγωγικά Τμήματα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα. Με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, λειτουργεί κατά τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου είναι οι αγρότες της περιοχής της να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων.
Παράλληλα, το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας παρεμβαίνει για λογαριασμό των παραγωγών, επιλύοντας συχνά ανυπέρβλητα προβλήματα. Τα δυο τελευταία χρόνια, το Τμήμα έχει συμβάλλει, με παρεμβάσεις του προς το υπουργείο και τον οργανισμό πληρωμών, ώστε να επιτευχθεί η εισροή σημαντικών κονδυλίων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι στη Βιολογική Κτηνοτροφία ο νομός μας κατέχει το 30% του συνόλου των αιτήσεων της χώρας…
Τα προηγούμενα προγράμματα προκηρύχτηκαν το 2012 και ήταν τα εξής:
1) Πρόγραμμα 2ετής παράτασης βιολογικής γεωργίας (διάρκεια ένταξης 2012-13):
Ως δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης θεωρούνταν εκείνοι που είχαν υπογράψει σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006.
Συνολικά η Ένωση Αγρινίου κατέθεσε 133 φακέλους υποψηφίων για το πρόγραμμα της 2ετής παράτασης από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 112(ποσοστό επιτυχίας 84%).
2) Πρόγραμμα νέας 5ετίας βιολογικής γεωργίας (διάρκεια ένταξης 2012-2016)
Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εδώ, μπορούσαν να ενταχθούν παραγωγοί που είτε ήταν ήδη ενεργοί (δηλ. δεν είχαν διαγραφεί από την πιστοποίηση), είτε ξεκινούσαν για πρώτη φορά (βρίσκονταν δηλ. σε συμβατικό στάδιο).
Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατατέθηκαν φάκελοι για 246 παραγωγούς από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 230 (ποσοστό επιτυχίας 93%). Παρέμειναν στο πρόγραμμα για αίτηση πληρωμής περίπου 200 παραγωγοί.
3) Πρόγραμμα νέας 5ετίας βιολογικής κτηνοτροφίας (διάρκεια ένταξης 2012-2016)
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιελάμβανε παραγωγούς οι οποίοι ήταν επαγγελματίες αγρότες,και κατείχαν βοσκότοπο (ιδιόκτητο ή κοινοτικό).
Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατατέθηκαν φάκελοι για 137 παραγωγούς από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 131(ποσοστό επιτυχίας 95%).Παρέμειναν στο πρόγραμμα για αίτηση πληρωμής περίπου 120 παραγωγοί.
Το νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας
Ξεκινά η εφαρμογή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.
Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Στοιχεία για το Μέτρο:
Το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», έχει δύο (2) υπομέτρα και συνολικά τέσσερεις (4) δράσεις, ως εξής:
-Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
-Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
-Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
-Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
-Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
-Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Μεταξύ άλλων, το Μέτρο καλύπτει στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 το κόστος Πιστοποίησης και ειδικά για τη δράση 11.2.1, και το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων.
Στις νέες προβλέψεις του μέτρου περιλαμβάνεται η δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία δράσεις, έχουν προστεθεί νέες καλλιέργειες, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο Μέτρο, ενώ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους.
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Υπομέτρου 11.2 (για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) είναι πενταετούς διάρκειας, ενώ για το Υπομέτρο 11.1 (για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) οι δεσμεύσεις είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης στο Υπομέτρο 11.2 για άλλα δύο (2) χρόνια, μετά από σχετική πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Αγρινίου και το Τμήμα Αγροτικών Μελετών στο 2641.0.69017 – 69026 – 69032.
Τι είναι η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία
Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον.
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι:
-Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
-Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας).
-Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
-Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες. Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
-Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς..e-ea.gr

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *