Το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τη λήξη των αποφάσεων παραχώρησης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει, επιχειρεί να λύσει προσωρινά για φέτος η παράγραφος 4 τροπολογίας που ενσωματώθηκε ως άρθρο 65 του νέου νόμου 4484/2017, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 28 Ιουλίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση, για την καλύτερη αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων της χώρας με την παραχώρησή τους σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και σε συνεργατικά σχήματα και την κάλυψη παράλληλα του σχετικού νομοθετικού κενού, καθώς δεν έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω ρύθμιση με την οποία παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων για μια ακόμη καλλιεργητική περίοδο, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο 4384/2016. Για το μεταβατικό αυτό στάδιο προτείνεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Αναλυτικά το εν λόγω άρθρο έχει ως εξής:
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1.α) Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, μεταφέρονται εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον προϋπολογισμό των Περιφερειών, όπου και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
β) Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το οικονομικό έτος 2016, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.»
3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται για το έτος 2017 για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για το διαγωνισμό προμήθειας των υλικών δακοκτονίας, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάθεσης στους προσωρινούς μειοδότες λαμβάνεται από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Οι δαπάνες για την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας, από την ανάθεση της προμήθειας στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη της την εκτέλεση της προμήθειας, β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης.»
4. Η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δυνάμει σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2017.
5. Η παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ομάδες παραγωγών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.»
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.»
ΠΑΣΕΓΕΣ

Από xiromeropress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *