Συνεδριάζει η Οικονομικής Επιτροπής τις 28-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τις λήψεις αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων :

 1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης του οικονομικού έτους 2020 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020).
 2. Περί έγκρισης απολογισμού του «Δημοτικού Λιμενικού ταμείου » Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για το έτος 2019.
 3. Περί έγκρισης ισολογισμού του «Δημοτικού Λιμενικού ταμείου » Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για το έτος 2019.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας , σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ‪05500005‬ Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ’’ .
 6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ,ορισμός Επιτροπής καθώς και επανακαθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» εκτιμώμενης αξίας ‪600.000‬,00 Ευρώ, μετά τη σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό συμβούλιο υποδομών. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 614db8f4c81bdd56aaa05edb στις 24/09/21 14:40
 7. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης εκτέλεσης της προμήθειας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ».
 8. Έγκριση της επιβεβλημένης έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευση της πίστωσης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης.
 9. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι 31/12/2021.

10.Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση υπαίθριου χώρου από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για την δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ αυτοκινήτων.

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Επίσης την ίδια ημέρα στις 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα :

 1. Λήψη νέας απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Ακτίου Βόνιτσας έτους 2021 κατόπιν των με αρ. πρωτ. 101448/20-7-2021 & 141640/26-8- 2021 αποφάσεων Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή Φυσικού εδάφους του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)
 3. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – Λαϊκής Αγοράς. (Εισηγητής κ. Ζαχαράκης Γεώργιος)
 4. Περί καθορισμού θέσεων και των ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 5. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 6. Ορισμός αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νιας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 615181b6c81bdd56aab1c684 στις 27/09/21 11:52

 1. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 4. Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα Βόνιτσας του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ακτίου Βόνιτσας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για υπογραφή οποιονδήποτε συμβατικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοσή της. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 5. Ψήφισμα για τον Μίκη Θεοδωράκη. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 6. Ψήφισμα για τον παραολυμπιονίκη Μπακοχρήστο Δημήτριο. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 7. Συζήτηση για την διάνοιξη δρόμου πρόσβασης στη θέση Αράπης της Πογωνιάς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8285/26-7-2021 αιτήσεως του Τριαντακωνσταντή Κων/νου. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Από xiromeropress