Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Φυτειών Ξηρομέρου!

Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Φυτειών Ξηρομέρου!

σχολειο
Υστερα από συνεδρίαση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου αποφασίστηκε άμεσα η συντήρηση και επισκευή του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Φυτειών Ξηρομέρου ,το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 6.841,38 €!Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 184 / 2016
ΘΕΜΑ 5
ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή
ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.
3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη
συζήτηση του θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και
ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:
1.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2016 και στον Κ.Α. εξόδων
αυτού 30-7311.013 είναι γραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 6.841,38 €,
από ΕΚΤ. ΕΙΔ. – ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016(4.440) + ΣΧΟΛ. ΚΤ.
2014(2.401,38), με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ».
2.
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη εκδόθηκε η Α-409/08-08-2016 Π.Α.Υ., ποσού
6.841,38 €, από την αρμοδία Υπηρεσία του Δήμου.
3.
Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα γίνει σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική
περιγραφή, ήτοι:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ
1. Στο κτήριο που στεγάζεται το νηπιαγωγείο απαιτούνται να γίνουν οι εξής
εργασίες:

Βάψιμο εσωτερικά δύο (02) αιθουσών συνολικού εμβαδού επιφάνειας
περίπου 150m².

Αποκατάσταση κατεστραμμένης ψευδοροφής από είσοδο υδάτων.

Ελαιοχρωματισμός ξύλινου φράκτη & μιας ξύλινης κατασκευής στον
προαύλιο χώρο.
Εκτιμώμενο ποσό αυτών των εργασιών 2.017,28 €
2. Στο εξατάξιο κτίριο του δημοτικού σχολείου απαιτούνται να γίνουν οι
εξής εργασίες:

Βάψιμο εσωτερικά τεσσάρων (04) τουλάχιστον αιθουσών συνολικού
εμβαδού επιφάνειας περίπου 300m².

Αντικατάσταση ενός τζαμιού παραθύρου & επισκευή όλων των παραθύρων
από τα οποία εισέρχεται νερό μετά από βροχή

Αποκατάσταση ζημιών του πλαστικού χλοοτάπητα του μικρού γηπέδου στον
προαύλιο χώρο του σχολείου.

Αντικατάσταση κλεμμένου συρμάτινου αγωγού από το αλεξικέραυνο του
κτιρίου.
Εκτιμώμενο ποσό αυτών των εργασιών 3.500,00 €
Συνολικό κόστος εργασιών: 5.517,28€
Φ.Π.Α. 24%: 1.324,10€
Συνολικό ποσό έργου: 6.841,38€

0Shares