Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023
Αρχική ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΝΕΑ Τα στάδια υπολογισμού των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης 2023

Τα στάδια υπολογισμού των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης 2023

Αφετηρία επαναϋπολογισµού της βασικής ενίσχυσης αποτελεί το 2023, µε την τελική ατοµική µέση µοναδιαία αξία να εξαρτάται από τον αριθµό των επιλέξιµων αγροτεµαχίων που θα δηλωθούν από τους ενεργούς αγρότες της χώρας.

Η διαδικασία επαναϋπολογισµού θα ξεκινήσει µε τη λήξη των αιτήσεων ΟΣ∆Ε και θα έχει ως εξής:

1ο Στάδιο: Με τη λήξη των αιτήσεων ΟΣ∆Ε, όλα τα επιλέξιµα αγροτεµάχια ανά αγρονοµική περιφέρεια διαιρούνται µε το αντίστοιχο ποσό που έχει δεσµευθεί. Στις αροτραίες καλλιέργειες είναι 378.282.599 ευρώ, στις δενδρώδεις 228.130.954 ευρώ και στα βοσκοτόπια 223.153.551 ευρώ.

Στις αροτραίες, η µέση περιφερειακή αξία του 2022, ήταν 27,44 ευρώ το στρέµµα και για το 2023 υπολογίζεται στα 21,5 ευρώ το στρέµµα.

Στα βοσκοτόπια, η µέση περιφερειακή αξία του 2022, ήταν 22,46 ευρώ το στρέµµα και για το 2023 υπολογίζεται στα 17,6 ευρώ το στρέµµα.

Στις δενδρώδεις, η µέση περιφερειακή αξία του 2022, ήταν 34,54 ευρώ το στρέµµα και για το 2023 υπολογίζεται στα 27 ευρώ το στρέµµα.

Τα ποσά του 2023 αναµένεται να διαφέρουν σε κάποιο βαθµό σε σχέση µε αυτά που έχουν υπολογιστεί στο στρατηγικό σχέδιο, καθώς έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό των δικαιωµάτων που ενεργοποιήθηκαν το 2019.  ∆ηλαδή, 1.763.360 δικαιώµατα στις αροτραίες, 843.413 δικαιώµατα στις µόνιµες και 1.269.587 δικαιώµατα στα βοσκοτόπια (κάθε δικαίωµα αντιστοιχεί σε 10 στρέµµατα).

2ο Στάδιο: Ξεκινάει η διαδικασία της σύγκλισης. Η µέση µοναδιαία αξία του δικαιώµατος ανά παραγωγό θα προσεγγίσει τη µέση µοναδιαία αξία της αγρονοµικής περιφέρειας κατά το 1/4 της διαφοράς. Για παράδειγµα ένας παραγωγός µε µέση ατοµική αξία δικαιώµατος τα 50 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, θα πρέπει να προσεγγίσει τα 21,5 ευρώ το στρέµµα. Η διαφορά αυτή είναι 28,5 ευρώ το στρέµµα, και το 1/4 της διαφοράς είναι ίσο µε 7,125 ευρώ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από τα 50 ευρώ του 2022 και έτσι ο παραγωγός το 2023 θα έχει ατοµική µέση αξία δικαιώµατος τα 42,875 ευρώ. Αν τώρα ένας αγρότης έχει µικρότερη µέση µοναδιαία αξία το 2022 σε σχέση µε εκείνη το 2023, πραγµατοποιείται η αντίστροφη διαδικασία (αύξηση στο 1/4).

3ο Στάδιο: Μοιράζονται δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα σε δικαιούχους νέους και νεοεισερχόµενους (κατά προτεραιότητα) που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν δικαιώµατα. Η αξία των δικαιωµάτων θα είναι ίση µε τη µέση περιφερειακή αξία του 2023. Το Aπόθεµα δηµιουργείται από γραµµική ποσοστιαία µείωση ποσοστού 3%, του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο. Συνολικά 11,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στις αροτραίες (526.000 στρµ.), τα 6,8 εκατ. στις δενδρώδεις (254.000 στρµ.) και ακόµη 6,7 εκατ. στα βοσκοτόπια (382.000 στρµ.). Τα δικαιώµατα αυτά απαγορεύεται να µεταβιβαστούν καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

Σηµειώνεται τέλος πως όσο και να έχουν αυξήσει την εκµετάλλευσή τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, δεν πρόκειται να λάβουν νέα δικαιώµατα εκτός και αν είναι δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος.

Agronews

0Shares