Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Χιλιάδες ευρώ σε κατοίκους χωριών της Αμφιλοχίας εντός των διοικητικών ορίων...

Χιλιάδες ευρώ σε κατοίκους χωριών της Αμφιλοχίας εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Υβριδικοί Σταθμοί.

Χιλιάδες ευρώ σε κατοίκους χωριών της Αμφιλοχίας  εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Υβριδικοί Σταθμοί.

Έγιναν γνωστά σήμερα τα χρήματα που θα λάβουν οι κοινότητες της Αιτωλοακαρνανίας για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως και 31.12.2019 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Υβριδικοί Σταθμοί.
Τ​α περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο δήμο, θα πάρουν τα χωριά του Δήμου Αμφιλοχίας με την Κεχρινιά να λαμβάνει 115.566,61€, τα Βρουβιανά να ακολουθούν με 113.512,13€, το Περδικάκι με 18.195,37€ και τη Στάνο με 16.050,92€. Συνολικά 263.325,03€ θα λάβουν τα χωριά του Δήμου Αμφιλοχίας, ποσό τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από όσα θα λάβουν οι κοινότητες κάθε άλλου δήμου του νομού. Αναλυτικά:
Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3154/31.7.2020 αφορά 404 Κοινότητες ανά την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, με αυτήν δημοσιεύθηκε ο Πίνακας επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. – και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως και 31.12.2019 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί.
​Στον Πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις Κοινότητες, με προσδιορισμό του Δήμου καθώς και το ποσό που επιμερίζεται ανά Κοινότητα.
Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων αυτών των Κοινοτήτων, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης σε ΦΕΚ.
Σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνει ότι ενστάσεις κατά της Απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, έως και 3.9.2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών». Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ.i) της παρ.Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 και στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύουν. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της Απόφασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.4 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ, ως ισχύει. Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή στις 31.7.2020.