Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (χωρίς εξετάσεις)

Αρμόδια υπηρεσία: Λιμενική Αρχή

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α ́ 45), όπως ισχύει.

2. Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, και οφθαλμιάτρου. (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ). Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο αιτών της συμμετοχής στις εξετάσεις [σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 6, του Άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444Β’/26-04-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

5. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

6. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας χειριστή ταχύπλοου σκάφους».

Πληροφορίες για τον αιτούντα

Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α 207/2006)

Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου μαζί με την παρούσα αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή / Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.

Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος – width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.

Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9 cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι 0,75×300=225 pixel σε πλάτος και 0,87×300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225×261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450×522 pixels. Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.

-Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τυγχάνει εφαρμογής τo ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα : αριθμ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» (Β’444/1999),όπως ισχύει.

ΧΡΟΝΟΣ: Εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης Υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία).

ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

Από xiromeropress