500.000,00 €  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  το έργο : “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου”

Με την αριθμ. 75/ 2022 Απόφασης της, η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Ξηρομέρου κατά πλειοψηφία , αποφάσισε :

-την Έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  του έργου ‘Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου’ προϋπολογισμού 500.000,00 € 

-τον καθορισμό των  οικονομικών φορέων που θα αποσταλεί πρόσκληση  για συμμετοχή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης

 Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Οι  οικονομικοί  φορείς που θα αποσταλεί πρόσκληση για το έργο ‘Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου’ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι οι  : 

 
1. Φίλιππος Σακαβέλλας

2. Αφοι Τσέλιου Α.Ε.

3. Κων. Βαλτινός Ε.Ε.

4. B. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Αξιοπερίεργο είναι ότι σύμφωνα με το μέλος της    Οικονομικής Επιτροπής που μειοψήφησε και καταψήφισε :

Η Δημοτική Αρχή είχε  ήδη αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ την πρόσκληση με το υπ’άριθμ.3161/6-4-2022 και ΑΔΑΜ 22PROC010338986 2022-04-06  ΠΡΙΝ ακόμη  εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  το σχέδιο πρόσκλησης και ο καθορισμός των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

Από xiromeropress