Δημοσιεύθηκε στις 17-10-2022, στο πρόγραμμα Διαύγεια, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13,80MW με τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες, στη θέση ‘ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ_Α1’ του Δήμου Ξηρομέρου, Δ.Ε. Αστακού, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ENERGYCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A1%CE%A15%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9B%CE%A3%CE%9C
Κατά της ανωτέρω απόφασης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 1 του Νόμου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, δηλ. έως τις 16-11-2022.

Για το υπόψη έργο είχε διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου έως τις 30-6-2022, στην οποία συμμετείχαν δημόσιες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενο κοινό.

Μέσω δελτίου τύπου της Κίνησης Πολιτών (https://docs.google.com/document/d/1yPbHIovSk5kKgPQfOPd_PKiouoqzPHdHVmL2arVf5UM/edit?usp=sharing) είχαν επισημανθεί ουσιώδεις παραλήψεις στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, όπως μεταξύ άλλων η παράλειψη υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης από την εταιρεία.

Ακολούθησε η 39/20-06-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου με έκφραση ομόφωνης αρνητικής γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου καθώς και η 42/25-07-2022 Απόφαση του Περιφερειακόυ Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση.

Συγκεκριμένα στην σχετική απόφαση του δήμου Ξηρομέρου (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%9A%CE%96-%CE%A7%CE%9D%CE%94) αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, ότι η έκταση στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο αιολικός σταθμός χαρακτηρίζεται ως βοσκήσιμη και ανήκει στην κυριότητα και τη νομή του δήμου.

Επίσης, η διαδικασία αδειοδότησης θεωρείται λανθασμένη και διάτρητη και σε περίπτωση χορήγησης άδειας για το έργο, ο δήμος θα υπερασπιστεί δικαστικά άμεσα τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα των δημοτών.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παρόλο αυτά, εξέδωσε ΑΕΠΟ για την κατασκευή του έργου ΧΩΡΙΣ να ζητήσει ΕΟΑ από την εταιρεία, όπως ήταν υποχρεωμένη να πράξει από τον Νόμο 4014/2011, Άρθρο 10, Παράγραφος 5 και ΧΩΡΙΣ να λάβει σοβαρά υπόψη τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του δήμου Ξηρομέρου και της Περιφέρειας.

Δημιουργούνται λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

👉Ο δήμος Ξηρομέρου θα υπερασπιστεί άμεσα σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα των δημοτών; Θα πράξει ανάλογα εάν απαιτηθεί και σε άλλες περιπτώσεις αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του;

👉Γιατί δεν τηρούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές όσα προβλέπονται από την νομοθεσία για τις διαδικασίες αδειοδότησης τέτοιων έργων;

👉Πότε θα τηρηθούν τα αυτονόητα και πότε θα πάψει να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η τοπική κοινωνία σε τέτοια ζητήματα;

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γεμίσει η Αιτωλοακαρνανία (και Ελλάδα…) αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς τους οποίους εμείς οι ίδιοι επιδοτούμε μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος;

Δεν νομίζετε ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, και όχι οι απρόσωπες υπηρεσίες;

Αυτό λέγεται Δημοκρατία;

Αυτό λέγεται διαφάνεια;

Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας

Από xiromeropress