∆ήµος Ξηροµέρου: Ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστακού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ∆ήµος Ξηροµέρου προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ [...]