ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2016-2017!

201409050524256039
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη
μειοδότη για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , για το σχολικό έτος 2016-2017 με κριτήριο επιλογής
την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας.

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 68.011,52 ευρώ ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα τους Ειδικούς
Φορείς της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 191 «Α/θμια Εκπαίδευση» και 192 «Β/θμια Εκπαίδευση» και ΚΑΕ 0821 «Δαπάνες
Μεταφοράς Μαθητών».
Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί με την
αριθ. 1250/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Οι κλειστοί φάκελοι προκειμένου να πρωτοκολληθούν θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλ/νίας ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και
ώρα 10.00 π.μ , Διοικητήριο , Τ.Κ. 30 200 , Μεσολόγγι.
Σε περίπτωση μη προέλευσης ενδιαφερομένων θα γίνει επανάληψη της διαδικασίας κατόπιν δημοσίευσης
σχετικής πρόσκλησης.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: …………………………………………………………………………….………….
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας , για το σχολικό
έτος 2016-2017 , συνολικού προϋπολογισμού 68.011,52 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης , με χρονική ισχύ των συμβάσεων όχι πέραν της 31.12.2016.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ , Τ.Κ. 30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση , σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο , της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει να αναγράφουν:
α) τα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν.
β) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
γ) τον αριθμό κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) ή λεωφορείου ή MINI BUS που θα χρησιμοποιηθεί
για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου καθώς ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια
κυκλοφορίας έκαστου.
δ) το δρομολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του πίνακα , το
οποίο θα είναι στην καθαρή αξία χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
ε)Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια, άδεια οδήγησης) είναι
φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) ή λεωφορείου ή MINI BUS που
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του δρομολογίου.
3. Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο
4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) ή του ή λεωφορείου ή MINI
BUS που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του δρομολογίου.
5. Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού. Στην περίπτωση που το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) ή
λεωφορείο ή MINI BUS δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το
όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
6. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια ή Ειδική Άδεια Μεταφορέα.
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ),
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός αφορά την
μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς
λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της
μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών
εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της
απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , λόγω της σύντομης
χρονικής προθεσμίας που τίθεται για την κατάθεση των δικαιολογητικών , δεν καταθέσει ποινικό μητρώο
οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει : α) ότι δεν
έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 1) της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της
απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , 2) της λαθρεμπορίας, της
μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας,
της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών
εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της
απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση και β) ότι δεσμεύεται να καταθέσει
το απόσπασμα ποινικού μητρώου σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης.
8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , από την οποία να προκύπτει ότι μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
9. Οικονομική προσφορά , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος- συμμετέχων έχει ήδη προσκομίσει τα ως άνω
δικαιολογητικά με την αριθ. 249680/6161/29-09-2016 πρόσκληση για διαπραγμάτευση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας , έχουν γίνει δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης της παραπάνω
διαπραγμάτευσης και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
τους δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.
Ολόκληρη η πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας , στο Διοικητήριο , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (www.pde.gov.gr) και υποχρεωτικά στο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των Ν. 4155/2013 & 4412/2016 , όπως ισχύουν.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας , Διοικητήριο Τ.Κ. 30 200 , Μεσολόγγι και στο τηλ. 26313 61211.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

1.

Αφήστε ένα σχόλιο

comments

Comment here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.