Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00  στο
Πολιτιστικό Κέντρο «ΛΑΪΣ» στην Βόνιτσα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας .
Τα θέματα της συνεδριασης:
1. Επικαιροποίηση της με αρ. 85/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου περί
κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση
Δρόμου Κατούνα – Λουτράκι», διότι εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
(Εισηγητής Δήμαρχος)
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Τομαράς Σπυρίδων)
3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση δια παραταξιακής επιτροπής για τον έλεγχο
νομιμότητας ή μη παροχών ύδρευσης. (Εισηγητής Δήμαρχος)
4. Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της με αρ. 60/2024 απόφασης Δ.Σ περί
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφών
και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το σχολικό έτος 2023-2024».
(Εισηγητής κ. Πέρλης Απόστολος)

5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νιας, λόγω παραίτησης. (Εισηγητής
Δήμαρχος)
6. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2024.
(Εισηγητής κ. Τομαράς Σπυρίδων)
7. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας
για το οικονομικό έτος 2024. (Εισηγητής κ. Τομαράς Σπυρίδων)
8. Συνεταιρισμός Παλαίρου, ενημέρωση αντιμετώπιση ασφαλιστικών εισφορών.
(Εισηγητής κ. Τομαράς Σπυρίδων)
9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση εγκαταστάσεων σφαγείων στην Δ.Κ.
Κατούνας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βαρβάτος Νικόλαος)
10. Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος. (Εισηγητής κ.
Τσιτουρίδης Ιωάννης)
11. Περί έγκρισης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του
έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
– ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Δήμαρχος)
12. Περί έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για την
εργολαβική σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Δήμαρχος)
13. Περί έγκρισης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του
έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής Δήμαρχος)
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Ακτίου-
Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Τομαράς Σπυρίδων)

Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά:

α) με την αποκατάσταση δρόμων στην Δ.Κ. Κατούνας,

β) με τη δημιουργία του εργοστασίου της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ

Από xiromeropress